Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A little antenna
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA229-046288
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24000 €
Sumár projektu:Deťom chceme vštepiť podstatu environmentálnej výchovy utváraním správnych postojov, hodnôt a cieľov, na ktorých bude dieťa v priebehu vývoja ďalej budovať. Čím skôr začneme s formovaním správania sa dieťaťa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov. Realizácia projektu nadnárodným spôsobom je veľmi dôležitá - to čo robí jednotlivec, ovplyvňuje ostatných. Deti si musia uvedomiť, že musíme podniknúť spoločné kroky vedúce k záchrane prírody, planéty vo všetkých krajinách sveta. Každý môže prispieť k ochrane ŽP, aj dieťa. Momentálne prebieha vyučovanie ohľadom environmentálnej výchovy, či menšie školské projekty na všetkých zainteresovaných MŠ. Deti uvedená téma zaujíma, učiteľky rady pracujú s danou tematikou. Preto chceme rozvinúť spoluprácu nadnárodným spôsobom, nadviazať na doterajšie dobré výsledky prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Všetky tri MŠ tak získajú veľmi cenný a hodnotný materiál, ktorý obohatí vyučovanie. Tak budú z toho profitovať aj deti. Projekt sa zameriava na 2 témy - Odpad a recyklácia, Stromy a rastliny - s naplnením týchto cieľov: - získanie / zlepšenie poznatkov o ŽP a jeho problémoch, jeho ochrana - nadobudnutie / zlepšenie vedomostí o účastníckych krajinách - zlepšenie IKT zručností a kompetencií učiteľov - zlepšenie kompetencií pedagógov v anglickom jazyku - podpora učiteľov pri prijímaní nových inovatívnych postupov - podpora učiteľov pri práci s rôznymi skupinami detí v triede - tolerancia voči iným kultúram, akceptácia diverzity - spoločná práca cieľových skupín Výsledky: - zlepšenie prístupu k ŽP - nadobudnutie poznatkov o partnerských krajinách - skrášlenie školského dvora - nadobudnutie / zlepšenie kompetencií učiteľov a detí - zvýšenie renomé MŠ a učiteliek prácou na nadnárodnom projekte Výstupy: - vysadené stromy a rastliny, domček pre chrobáčiky - metodická príručka A little antenna - pamiatkové DVD Plánujeme zapojiť: - 250 detí z troch MŠ vo veku 3-7 rokov v rámci bežného denného vyučovania ale i špeciálnych aktivít, rovnako aj deti s nedostatkom príležitostí a znevýhodneniami. Na zistenie potrieb najväčšej cieľ. skupiny sme urobili analýzu FOCUS GROUPS. Analýzou sme dospeli k záveru, že deti potrebujú získať informácie o ŽP, jeho ochrane, a tiež o regionálnej flóre, ktorej sú súčasťou. Taktiež mnohé deti nemajú predstavu o iných krajinách. Účasť na medzinárodnom projekte by im rozšírila znalosti. Skupina detí je najväčšia, preto je projekt zameraný na zlepšovanie mnohých kompetencií práve detí v nasledovných oblastiach - prosociálna oblasť, človek a svet práce, človek a príroda - 20 pedagogických zamestnancov - 5 nepedagogických zamestnancov - 200 iných účastníkov zapojených do aktivít projektu aktívne alebo pasívne Plánujeme 3 nadnárodné projektové stretnutia - v každej účastníckej krajine jedno. Koordinátorská MŠ bude zodpovedná za dobrú spoluprácu medzi partnermi a tiež kontrolu úloh vo všetkých MŠ. MŠ budú mať rozdelené úlohy a zodpovednosť, napr. 1 MŠ bude zodpovedná za zriadenie spoločnej skupiny na sociálnej sieti, ďalšia MŠ bude mať za úlohu vyhotovenie metodickej príručky či pamiatkového DVD. Komunikácia medzi partnerskými MŠ bude prebiehať v anglickom jazyku písomne (email) i ústne (video konferencie). Riadenie projektu v každej MŠ bude manažovať tzv. pracovný projektový tím, ktorý sa skladá z nasledovných členov: manažér, diseminátor, administratívny pracovník, asistent. Budeme postupovať metódou "od začiatku ku koncu" podľa časového harmonogramu: 1. oboznámenie zamestnancov, detí, rodičov, širokej verejnosti, Rady školy / Rodičovského združenia ohľadom obdržania grantu z programu Erasmus+ 2. zostavenie pracovného tímu v jednotlivých MŠ 3. dotazník na začiatku projektu 4. aktivity počas celého trvania projektu 5. projektové stretnutia na Slovensku, v Čechách a Estónsku 6. dotazník na záver projektu 7. výstupy Za vyhodnocovanie aktivít bude zodpovedný asistent manažéra z jednotlivých MŠ. Ten podáva správu koordinátorovi vyplnením na to určeného tlačiva Správa o aktivite. Koordinátor zhromaždením všetkých správ celkovo vyhodnotí aktivitu a podá spätnú väzbu partnerom. Jedným z najdôležitejších prostriedkov na vyhodnotenie plnenia cieľov projektu je dotazník o ŽP a účastníckych krajinách. Ten nám ukáže, či sa naplnili určité očakávané ciele, výsledky zo začiatku a konca projektu sa porovnajú. Taktiež každý z troch Erasmus+ dní v rámci projektových stretnutí a iné aktivity s účasťou verejnosti budú hodnotené smajlíkmi "páči / nepáči" anonymne. Plánujeme pokračovať v niektorých aktivitách i po ukončení projektu. Za disemináciu projektu je zodpovedný člen prac. projektového tímu - diseminátor.
Koordinátor:Materska skola, Roznavska 29/854, Rimavska Sobota
Rimavská Sobota