Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA202-046302
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:171502 €
Sumár projektu:Projekt Európske partnerstvo v odbornom vzdelávaní pripravilo partnerstvo zložené z 9 organizácií z 8 krajín Európy. Partnerstvo je tvorené strednými odbornými školami ako aj záujmovými združeniami zamestnávateľov, pre ktorých školy pripravujú budúcich zamestnancov. Vzniklo za účelom prepojenia verejného a súkromného sektora zameraného na podporu rozvoja regiónu. Cieľom projektu je priblížiť vzdelávanie konceptu duálneho vzdelávania, kde sa žiaci pripravujú priamo pre podniky. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci stredných odborných škôl, vedenie firiem v regióne a predovšetkým zamestnanci zaoberajúci sa odbornou prípravou, inštitúcie participujúce na odbornom vzdelávaní a príprave ako aj zástupcovia regionálnej samosprávy, odvetvových a profesijných združení zaoberajúcich sa odborným vzdelávaním. Projekt sa zameriava na tvorbu piatich intelektuálnych výstupov: - O1: Kvalifikačný rámec a kompetencie - O2: Model prepájania odborného vzdelávania v škole a v praxi - O3: Jednotky učenia ECVET s aplikáciou na mobility - O4: Príručka s cvičeniami, testami a slovníkom odborných pojmov - O5: Model práce s marginalizovanými skupinami Výstupy projektu budú vytvárať medzinárodné pracovné tímy a budú sa overovať počas siedmych kombinovaných mobilít, ktorých sa zúčastní 160 žiakov a 22 učiteľov. Počas vzdelávacích aktivít budeme testovať vytvorené jednotky ECVET, vďaka čomu budú mať účastníci okrem certifikátu a Europassu mobilita uznané výsledky mobility aj v domácej organizácii. Realizáciou projektu získajú partneri potrebné podmienky na modernizáciu vzdelávania, a to predovšetkým v podobe know-how, skúseností a výstupov projektu. Výstupy budú oprávnení poskytnúť aj ďalším školám a organizáciám v miestnej komunite. Budú sa naďalej realizovať prieskumy, workshopy, školy budú spolupracovať s miestnou komunitou pri realizácii aktivít. Výstupy a dopad projektu na vzdelávanie a skúsenosti pedagógov môžu byť podnetom pre rozvoj podobných aktivít aj v iných školách v regionálnom i celoslovenskom meradle. Správa o výstupoch projektu bude zaslaná a prezentovaná regionálnym organizáciám, ktoré koordinujú vzdelávanie na národných úrovniach a môže slúžiť ako jeden z podkladov pri hodnotení aspektov OVP.
Koordinátor:Spojená škola
Detva