Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie odborných vedomostí a zručností študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom realizácie praktických mobilít
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046200
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52462 €
Sumár projektu:Projekt Erasmus+ „Rozvíjanie odborných vedomostí a zručností študentov SOŠ Šaľa prostredníctvom realizácie praktických mobilít“ sa uskutočňuje v školskom roku 2018/2019 ako praktická mobilita v rámci kľúčovej akcie KA1 pre skupinu učiacich sa v OVP. Hlavným cieľom projektu bude podpora budúcej profesijnej uplatniteľnosti študentov Strednej odbornej školy v Šali prostredníctvom zvyšovania kvality obsahu odborného vzdelávania a prípravy, zvyšovať jeho príťažlivosť, rozširovania vedomosti a zručnosti študentov. Aplikácia metodiky ECVET v systéme prípravy, monitorovania, hodnotenia praktických mobilít, validácie a evaluácie výsledkov hodnotenia mobilít zaručuje, že dosiahnuté výsledky vzdelávania budú môcť byť overené a validované v kvalifikačných profiloch účastníkov stáži v prostredí vysielajúcej organizácie. Certifikácia absolvovaných mobilít prostredníctvom medzinárodne uznávaného certifikačného systému Europass zvýši akceptáciu výsledkov mobilít u potenciálnych zamestnávateľov predovšetkým na európskom trhu práce. Budúcej uplatniteľnosti účastníkov stáží napomôže aj zlepšovanie jazykových kompetencií účastníkov stáže, zlepšená schopnosť ich adaptácie na rôzne kultúrne a spoločenské prostredia. Implementácia stratégie internacionalizácie pre školský rok 2018/2019: Naplnením cieľov projektu bude výsledkom projektu dosiahnutie plánovaných vzdelávacích výstupov praktických mobilít, ich validácia a overenie prostredníctvom metodiky ECVET a certifikácia Europass mobilita. Tým dosiahneme zvýšenie znalostnej bázy, potenciálu a budúcej zamestnateľnosti účastníkov stáži. Absolventi stáží sa oboznámia s tradíciami a kultúrou partnerských krajín, získajú nové pracovné kontakty, ktoré môžu v budúcnosti využiť pri svojej práci a vzdelávaní. Získané odborné, jazykové, osobnostné, komunikačné a interkultúrne zručnosti a nadobudnuté osobné a pracovné kontakty podporia integráciu účastníkov na miestnom, regionálnom, národnom i európskom európskom trhu práce. Medzi dlhodobé prinosy projektu patrí rozvíjanie úspešnej spolupráce a nadväzovanie nových kontaktov s partnerskými organizáciami, z toho vyplýva zjednocovanie štandardov odbornej prípravy a výstupov vzdelávania, ktoré môžu byť uznávané budúcimi zamestnávateľmi účastníkov v celej Európskej únii. Z hľadiska dlhodobej spolupráce s overenými partrerskými organizáciami budeme okrem dlhoročnej spolupráce s partnerskými organizáciami v Českej republike, Maďarsku, Írsku a na Sicílii, rozvíjať druhý rok spoluprácu s portugalskou partnerskou organizáciou BragaMob a tréningovým centrom Trote. Študenti budú získavať pracovné návyky v prostredí jazdeckej školy s viac ako 50 koňmi, ktoré môžu následne rozvíjať na slovensku ako Inštruktori jazdy a získať kvalifikáciu asistenta inštruktora jazdectva a hipoterapie. Pri dohadovaní spolupráce prebehla fáza uznania kurikula a vzdelávacieho obsahu SOŠ Šaľa, čo je potvrdené v ratifikovaných Memorandách o porozumení s každou partnerskou organizáciou. Počty študentov a trvanie stáží sú v časti D prihlášky, predpokladané termíny konania stáží v školskom roku 2018/2019 sú: PT: APLICAPROPOSTA LDA - Braga mob, Braga – predpokladaný termín stáže – júl 2018 IE: RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION, Kildare – predpokladaný termín stáže – február-marec 2019, HU: Pettkó-Szandtner Tibor, Lovaskollégium és Szakiskola, Bábolna – predpokladaný termín stáže – marec 2019, CZ: Střední škola dostihového sportu a jezdectví, Praha – Velká Chuchle – predpokladaný termín stáže – november 2018, CZ: Střední škola chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem – predpokladaný termín stáže – október 2018, IT: Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - predpokladaný termín stáže – september-október 2018. Potreba sprevádzajúcich osôb pre jednotlivé partnerské krajiny sa odvíja od nutnosti zabezpečiť predovšetkým organizáciu bezpečnosť leteckej prepravy, resp. koordinačný mentoring v súčinnosti s prijímajúcou organizáciou v prvých dňoch trvania stáže v cudzojazyčnom prostredí. Preto je pre každú mobilitu s leteckou dopravou navrhnutá jedna sprevádzajúca osoba (POR, IRL, IT). Úvodný mentoring v prostredí partnerských organizácií v Českej republike a v Maďarsku bude zabezpečený prostredníctvom manažérskych návštev.
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Šaľa