Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046058
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:52427 €
Sumár projektu:Projekt s názvom "Rozvoj odborných kompetencií v službách a remeslách“ je určený pre ôsmych učiteľov a 16 žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, predavač, nástrojár a v študijných odboroch spoločné stravovanie, mechanik počítačových sietí a strojárstvo. Projekt je zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v odbornej príprave v oblasti techniky a služieb a skvalitnenie a na získanie nových skúseností a odborných zručností pedagógov školy. Stáž sa uskutoční v troch krajinách a v štyroch partnerských organizáciách. V Českej republike na stredných odborných školách: Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe zorganizuje 5 týždňovú stáž pre žiakov gastronomických odborov (štyria kuchári a čašníci) v hoteloch a reštauráciách v Prahe. Stredná odborná škola v Ústí nad Labem zorganizuje mobilitu pre dvoch učiteľov technických odborov v trvaní 9 dní a pre 6 žiakov technických odborov, ktorí budú tri týždne pracovať v strojárskych podnikoch a podnikoch zameraných na servis počítačov. V Severnom Írsku zabezpečuje štvortýždňovú stáž pre 6 študentov jazyková škola North West Academy v Londonderry. Tohto turnusu sa zúčastnia mechanici počítačových sietí – ich pracovnou náplňou bude správa počítačov a počítačových sietí v podnikoch; strojári - budú praxovať vo firmách so strojárskym zameraním, predavači v obchodoch s rozmanitým sortimentom a žiaci z gastronomických odborov – kuchári a čašníci v rôznych prevádzkach spoločného stravovania. V Taliansku bude partnerom Azzurra cooperativa sociale a zorganizujem 4 týždňovú stáž pre 6 učiteľov gastronomických odborov. Oproti plánom v žiadosti o chartu sme navýšili počet žiakov o 4. Ide najmä o žiakov strojárskych odborov, či už učebného nástrojára alebo maturitného odboru strojárstvo. Nadviazaná spolupráca so strednou školou v Ústí nad Labem sľubuje kvalitnú prax pre našich žiakov v ich partnerských firmách, ktoré v rámci mobility navštívili aj učitelia našej školy. Zároveň počítame, že mobilít sa zúčastnia aj absolventi našej školy. Všetkých troch turnusov sa zúčastnia aj sprevádzajúce osoby. Mnohí účastníci budú neplnoletí a budú medzí nimi aj žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia, preto je prítomnosť sprevádzajúcich osôb nevyhnutná. Prítomnosť sprevádzajúcej osoby vyžadujú rodičia aj vedenie školy, nakoľko je škola zodpovedná za svojich žiakov. Sprevádzajúce osoby budú riešiť nepredvídané situácie, prípadné nedorozumenia a požiadavky, ktoré sa vyskytnú počas mobilít, monitorovať prax študentov. Hlavným cieľom je nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu a získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole. Ďalším cieľom projektu je zvýšiť príťažlivosť a zmysel odborného vzdelávania, prioritne pre účastníkov stáže, sekundárne pre ich spolužiakov, rodičov, kolegov a širšiu verejnosť a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov a pedagógov k zvyšovaniu kvality vzdelávania, osobnostnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu, zvýšiť atraktívnosť odborov v oblasti remesiel a služieb a pozdvihnúť kredit Strednej odbornej školy techniky a služieb v regióne. Účastníci vytvoria prezentácie, v ktorých preukážu, aké odborné kompetencie im mobilita priniesla. Pomocou rôznych aktivít a produktov: letáky, časopis, články v miestnych periodikách, výstava fotografií, chceme motivovať ďalších žiakov a učiteľov k zahraničným odborným mobilitám, žiakov základných škôl ku štúdiu na našej škole. Účastníci projektu po absolvovaní stáže obdržia Europas-Mobility a certifikáty, čo bude ich veľkou devízou v ich profesionálnom raste. Veľkým prínosom pre organizáciu a región budú postrehy, skúseností a odborné kompetencie účastníkov a ich postupná implementácia do Školských vzdelávacích programov a stratégie rozvoja školy.
Koordinátor:Stredná odborná škola techniky a služieb
Brezno