Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kľúč k vzdelávaniu mládeže
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-046047
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55520 €
Sumár projektu: Projekt "KĽÚČ K VZDELÁVANIU MLÁDEŽE" je inovatívny projekt v odbornom vzdelávaní na Strednej priemyselnej škole v Poprade, ktorého náplňou sú stáže žiakov OVP v inštitúciách odbornej prípravy v Nemecku a Španielsku. NEMECKO Cieľovou skupinou sú žiaci Strednej priemyselnej školy v Poprade, odbory Mechatronika a Elektrotechnika. Hlavným cieľom je zapojiť žiakov do výrobných procesov spoločnosti Stiebel Eltron a tým zvýšiť úroveň ich odborných kompetencií. Hlavné aktivity tejto časti projektu sú: • oboznámenie žiakov s výrobným procesom v spoločnosti Stiebel Eltron, • absolvovanie odborných školení v oblasti produktového portfólia spoločnosti, • absolvovanie školení BOZP a PO, • zapojenie žiakov do výrobných procesov spoločnosti Stiebel Eltron, • zvyšovanie jazykových kompetencií žiakov, • spoznávanie kultúrneho prostredia Nemecka. Do tejto časti projektu je zapojených celkom 12 žiakov a 2 sprevádzajúci učitelia. Plánujeme dva turnusy, v každom bude 6 žiakov a jeden sprevádzajúci učiteľ. Každý turnus trvá 14 dní bez cesty do a z partnerskej krajiny. Očakávané výstupy: • zlepšenie odborného prehľadu žiakov a skvalitnenie kompetenčného profilu žiakov, • inšpirácia žiakov ku tvorbe vlastných maturitných projektov spojených s portfóliom výrobkov spoločnosti Stiebel Eltron, • certifikácia žiakov a vydanie Europassov, • rozšírenie jazykových znalostí žiakov. ŠPANIELSKO Hlavnými cieľmi tejto časti projektu sú zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti dizajnu a načerpanie nových inšpirácií aj prostredníctvom kultúrnych vplyvov tak, aby žiaci vedeli nové poznatky uplatniť pri realizácii svojich prác. Cieľovou skupinou sú žiaci odboru Grafický a priestorový dizajn na Strednej priemyselnej škole v Poprade. Do mobility je zapojených 13 žiakov a 2 sprevádzajúci učitelia, plánujeme jeden turnus, ktorý bude trvať 16 dní bez cesty do a z partnerskej krajiny. Jednotliví žiaci budú rozmiestnení do 6 firiem, kde budú po celý čas stáže pracovať. Rozmiestnenie žiakov do jednotlivých firiem zabezpečuje EKIP EUROPA, ktorá aj zodpovedá za odbornosť celej stáže. Zoznam jednotlivých firiem s ich charakteristikami a mentormi je uvedený v prílohách (Príloha 3). Kvôli prehľadnosti sme názvy firiem nahradili skratkami F1 - F6 (Príloha 3). Hlavné aktivity tejto časti projektu sú: • Zvyšovanie odborných kompetencií v oblasti dizajnu, • dosiahnutie nových skúseností pri tvorbe fotografie vo firme F1, • rozšírenie skúseností s technologickými postupmi pri tvorbe propagačných materiálov a darčekových predmetov vo firmách F2 a F3, • získanie poznatkov pri tvorbe návrhov slávnostnej a svadobnej módy vo firmách F4 a F5, • osvojenie procesov pri internetovom importe a distribúcii tapiet pre verejné priestory, kancelárie a privátnych zákazníkov vo firme F6, • zlepšenie prehľadu o možnostiach uplatnenia sa na európskom trhu práce, • zvyšovanie jazykových kompetencií, • zoznámenie sa s kultúrnym prostredím Španielska, • spoznávanie pamätihodností Malagy Očakávané výstupy: • Zvýšenie odbornej spôsobilosti žiakov vo svojom odbore, • rozšírenie prehľadu o možnostiach uplatnenia sa na európskom trhu práce, • zlepšenie jazykových kompetencií vo svojom odbore, • kultúrne obohatenie. --------------------------------------------------- NEMECKO, ŠPANIELSKO Každý účastník mobility získa: • Europass Mobility, • Certifikát – Potvrdenie o absolvovaní stáže (s uvedením získaných zručností s hodnotením), • Hodnotenie pomocou systému ECVET. Diseminácia projektu: • Na webovej školskej stránke, • prezentácia na zasadnutí Pedagogickej rady a na rodičovskom združení, • prostredníctvom regionálnej televízie a tlače, • zapracovanie výsledkov projektu do učebných osnov, • zapracovanie do odborných tém Stredoškolskej odbornej činnosti, • výstava prác a fotografií z mobilít v škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola
Poprad