Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európsky farmár
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045972
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:40539 €
Sumár projektu:SOŠ polytechnická Liptovský Mikuláš má ambíciu byť školou internacionálnou, a jedným z krokov internacionalizácie je zvýšiť komunikačnú zručnosť študentov aj učiteľov, ako aj odborné kompetencie študentov. Aj preto organizujeme zahraničnú pracovnú stáž našich študentov rôznych odborov vo Francúzsku. V projekte European Farmer plánujeme 19 stáží študentov odborov Agropodnikanie - agroturistika - 10 žiakov, odboru Mechanik strojov a zariadení - 3 žiaci a učebného odboru Agromechanizátor, opravár - 6 žiakov. Prijímacou organizáciou je škola poľnohospodárskeho zamerania EPLEFPA NATURAPOLIS Chateauroux Francúzsko. Škola má stabilných, kvalifikovaných a skúsených učiteľov, ktorí sú zárukou kvalitnej stáže našich študentov. Škola má dobré vzťahy s okolitými farmármi a firmami, kde vykonávajú stáž aj francúzski študenti. Na týchto farmách a firmách je umožnené vykonať prax aj našim študentom. Študenti vykonajú 3-týždňovú stáž v jednom turnuse, a to v termíne 15.09. - 06.10.2018. Projekt má 3 etapy - prípravnú, realizačnú a hodnotiacu. Prípravná časť už prebieha, a to informovaním študentov všetkých odborov o programe Erasmus+ a o možnosti vykonať stáž v rámci tohto programu v zahraničí. Na začiatku sa uskutoční výber študentov pomocou bodového hodnotenia dotazníka, kde žiaci uvádzajú prospech, absenciu na vyučovaní, známku z praxe, vyjadrujú záujem o odbor, ktorý študujú. Po výberovej procedúre sa uskutoční pohovor so študentami, kde zistíme záujmy a schopnosti žiakov a podľa toho im pridelíme pracoviská, ktoré presne zodpovedajú ich záujmom a schopnostiam . Po prideľovaní pracovísk vypracujeme Dohody o vzdelávaní a absolvujeme prípravnú návštevu, kde budú Dohody podpísané. Žiaci začnú absolvovať prípravné kurzy, a to kultúrny, jazykový a odborný. V odbornom kurze budú žiaci pripravovaní priamo na konkrétne pracovisko a konkrétnu prácu. V rámci kultúrnej prípravy sa žiaci oboznámia s kultúrou Francúzska, špecifikami krajiny, spôsobom cestovania, poistenia, ubytovania, stravy. Prekonzultujeme záujmy žiakov, aby sme im pripravili kultúrny program podľa ich záujmov a preferencií. V rámci tejto prípravy ich poinformujeme o špecifikách a zvyklostiach francúzskej rodiny. Jazyková príprava sa uskutoční prostredníctvom jazykového nástroja OLS Národnej agentúry, ako aj prostredníctvom kurzu v škole, aby mohli žiaci prekonzultovať konkrétnu potrebnú slovnú zásobu. Prípravné kurzy budú prebiehať od schválenia projektu až po vycestovanie na stáž. Realizačná etapa začne 15. 09. až do 06.10. 2018. V rámci tejto etapy žiaci zdokonalia svoje odborné kompetencie a zručnosti podľa vzdelávacích výstupov, uvedených v Dohode o vzdelávaní. Vzdelávacím výstupom pre odbor Agropodnikanie - agroturistika je získanie zručností v poskytovaní agroturistických služieb v jazdeckých kluboch, vzdelávacím výstupom odboru Mechanik strojov a zariadení je získanie zručností v oblasti opráv poľnohospodárskych aj nepoľnohospodárskych strojov a vzdelávacím výstupom odboru Agromechanizátor je získanie a upevnenie si zručností v oblasti opráv poľnohospodárskej techniky ako aj vykonávanie všetkých potrebných poľnohospodárskych prác. Žiaci absolvujú prax v zahraničí v dĺžke 3 týždňov, počas ktorých budú získavať potrebné zručnosti, vedomosti a kompetencie. V prvý týždeň sa žiaci oboznámia s pracoviskami, absolvujú BOZP, zoznámia sa s pracovným režimom. Druhý týždeň budú vykonávať prácu, aby čo najviac zúročili svoje vedomosti a získali zručnosti podľa zamerania odboru, ktorý študujú. Priebežne si budú robiť denníky, kde uvedú každú pracovnú činnosť. Posledný týždeň sa uskutoční pohovor so svojim nadriadeným, aby získali o farme - firme čo najpodrobnejšie informácie, potrebné pre záverečnú prácu, kde uvedú špecializáciu podniku, veľkosť, špecializáciu a počet zamestnancov, dôležité informácie o organizácii práce, porovnanie rozdielov medzi francúzskym podnikom a slovenským podnikom podobného typu. Tretia etapa projektu je hodnotiaca. Hodnotenie študentov sa uskutoční posledný deň na pracovisku, kde farmár alebo priamy nadriadený ohodnotí činnosti v ECVET formulári, ktorý je prílohou Dohody o vzdelávaní. Žiaci budú hodnotení aj po návrate z Francúzska po pohovore s majstrami odborného výcviku. Na základe vypracovaného projektu dostanú známku v predmete prax. Po návrate zo stáže zorganizujeme predstavenie jednotlivých projektov v rámci celoškolského mítingu, kde účastníci opíšu čo videli, zažili, ale hlavne čo nové sa naučili. Okrem toho budeme šíriť výsledky projektu na webovej stránke školy, projekt predstavíme aj žiakom základných škôl v rámci rodičovských združení a v rámci náborovej činnosti, s výsledkami sa pochválime aj na Burze stredných škôl a projekt predstavíme primátorovi nášho mesta v rámci mestského zastupiteľstva. Po návrate zo stáže dostanú účastníci Europass a Certifikát ECVET. Od stáže očakávame, že žiaci získajú lepšie vedomosti a zručnosti v kvalitných zahraničných firmách za lepších podmienok, ktoré im my nedokážeme poskytnúť.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Liptovský Mikuláš