Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lepšie pracovné príležitosti vďaka odbornej praxi v zahraničí
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045950
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:35125 €
Sumár projektu:Obchodná akadémia v Žiline sa dlhodobo radí medzi stredné školy poskytujúce kvalitné vzdelanie, ktorého výsledkom sú absolventi schopní úspešne sa uplatniť na trhu práce. Kľúčom k úspechu absolventov je schopnosť uplatniť teoretické vedomosti, získané zo vzdelávania, v praxi, pretože len prepojenie vzdelávania a praxe môže prispieť k zamestnanosti absolventov. Cieľom zapojenia sa do mobilít je dosiahnuť, aby bolo štúdium pre žiakov atraktívnejšie, aby motivovalo mladých ľudí, aby dokončili štúdium a vyhli sa tým riziku nezamestnanosti. K naplneniu tohto cieľa, ktorý je v súlade s európskymi prioritami v národnom kontexte programu ERASMUS+, napomáha účasť stredných škôl v mobilitných projektoch zameraných na zvyšovanie kvality poskytovania odborného vzdelávania a prípravy v nadväznosti na systém zabezpečovania kvality EQAVET. Doteraz realizované mobilitné projekty výrazne zlepšili odborné a jazykové kompetencie žiakov a prispeli k internacionalizácii Obchodnej akadémie v Žiline. V novom mobilitnom projekte vidíme možnosť na upevnenie doterajších silných stránok školy a priestor pre jej ďalší rozvoj. Hlavným cieľom projektu je umožniť žiakom Obchodnej akadémie v Žiline získať praktické pracovné skúsenosti z výkonu odbornej praxe vo Veľkej Británii, plniť pracovné povinnosti a zadané úlohy, prispôsobiť sa novému spoločenskému a pracovnému prostrediu, zvýšiť ich motiváciu, flexibilitu, pracovnú mobilitu a schopnosť aktívne komunikovať v anglickom jazyku počas výkonu odbornej stáže. Veľká Británia bola zvolená aj s ohľadom na momentálnu situáciu, ktorá nastala po rozhodnutí Veľkej Británie vystúpiť z EÚ. Vedenie Obchodnej akadémie v Žiline si uvedomuje, že rokovania medzi Veľkou Britániou a EÚ ešte nepriniesli konkrétny výsledok, čo môže v budúcnosti ohroziť možnosť uskutočňovať mobility v tejto krajine – tento projekt je preto vnímaný ako možno posledná šanca pre žiakov na overenie svojich vedomostí a jazykových zručností v krajine s materinským jazykom anglickým. S prihliadnutím na Stratégiu internacionalizácie Obchodnej akadémie v Žiline má škola záujem o nadviazanie spolupráce s novými partnermi z iných európskych krajín, čo sa bude snažiť uplatniť v budúcich mobilitných projektoch. Pri tomto projekte bude mať mobilita, na základe zistení sprevádzajúcich osôb a žiakov, vplyv na zapracovanie metód a nástrojov na zvýšenie kvality výučby a jej zamerania na internacionalizáciu a zapracovanie aktuálnych požiadaviek európskeho trhu práce do učebných osnov a tematických plánov. Odborná stáž bude realizovaná v spolupráci s ADC College v Londýne (partnerská organizácia) na základe Memoranda o porozumení, ktoré vychádza z doterajších veľmi dobrých skúseností pri spolupráci na úspešne realizovaných mobilitných projektoch. Plánovaná doba trvania mobility je 2 týždne (vrátane cesty). Do mobilitného projektu bude zapojených spolu 15 žiakov 4. ročníka študijného odboru 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium (slovensko - anglické) a 4. ročníka 6317 M obchodná akadémia. Kritéria a spôsob výberu žiakov sú vopred stanovené a schválené riaditeľkou školy, predmetovou komisiou anglického jazyka a predmetovou komisiou teoretických a praktických predmetov. Je potrebné zdôrazniť, že tieto kritéria sú objektívne a transparentné pre všetkých žiakov a sú zverejnené. Pred realizáciou jednotlivých mobilít žiaci absolvujú intenzívne kurzy jazykovej a odbornej prípravy, pričom obsah kurzu bude zameraný na poznávanie kultúry, histórie, tradícií a životného štýlu obyvateľov Veľkej Británie. Súčasťou kurzov bude aj odborná jazyková príprava zameraná na Business English. Tieto aktivity budú vychádzať z obsahu publikácie "KOMPAS - Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudských právam". V rámci organizačnej štruktúry bude projekt plánovaný, realizovaný a vyhodnotený projektovým tímom pozostávajúcim z vedenia školy (riaditeľka školy a zástupkyne riaditeľky školy), učiteľov anglického jazyka, odborných predmetov a administratívnych pracovníkov. Monitoring a mentoring účastníkov stáže budú zabezpečovať sprevádzajúce osoby v spolupráci s mentormi na pracoviskách. Počas pravidelných stretnutí budú žiakom poskytovať študijné materiály, praktické rady a skúsenosti z mobilitných pobytov. Počas realizačnej fázy projektu budú monitorovať účastníkov stáže, naplánujú a zrealizujú víkendový kultúrno-historický program, budú implementovať nástroj ECVET a v neposlednom rade budú pôsobiť ako ich psychická a morálna opora v krízových situáciách, ktoré môžu počas jednotlivých mobilít nastať aj s ohľadom na vek účastníkov stáže (17 - 19 rokov). Medzi hlavné diseminačné nástroje, slúžiace na šírenie a propagáciu výsledkov projektu (Good Practices) budú zaradené: webová stránka školy, powerpointové prezentácie žiakov, prezentačné videá, prezentácie na dni otvorených dverí, propagačný materiál školy, printové a elektronické médiá (lokálne, regionálne, národné) a diseminačná platforma výsledkov projektov Erasmus+.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Žilina