Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility v Európe - Aká Fantastická Skúsenosť!
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045945
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:105832 €
Sumár projektu:V mesiaci september 2018 sa 40 žiakov tretích a štvrtých ročníkov zúčastní odbornej zahraničnej praxe vo firmách a podnikoch v Českej republike (Olomouc), na Malte, vo Veľkej Británii (Southampton) a v Chorvátsku (Dakovo). Sprevádzaní budú šiestimi skúsenými učiteľmi našej školy, ktorí zároveň budú mentormi odbornej praxe. Dvaja z uvedených partnerov sú našimi novými partnermi a partneri na Malte a vo Veľkej Británii sú našimi overenými partnermi, s ktorými sme už v rámci Erasmus+ spolupracovali a táto spolupráca sa nám osvedčila. Týmto projektom chceme podporiť sociálnu inklúziu a rovnosť žiakov z najmenej rozvinutých okresov (podľa posledných štatistík okresy Lučenec, Poltár a Veľký Krtíš dlhodobo patria medzi najmenej rozvinuté okresy). Naším cieľom je vytvoriť možnosti pre osobný rast našich žiakov, čo predstavuje z dlhodobého hľadiska vyššiu šancu presadiť sa na medzinárodnom trhu práce, keďže náš región patrí medzi regióny s vysokým percentom nezamestnanosti. Našim cieľom je systémová a dlhodobá modernizácia školy, ktorá odráža skutočné potreby žiakov a trhu práce. Neodmysliteľnou potrebou je internacionalizácia, ktorá je nevyhnutná v OVP. Hlavné aktivity, ktoré boli naplánované v stratégii európskej internacionalizácie našej školy budú zrealizované nasledovne: • upravili sme ŠkVP, • učitelia odborných ekonomických predmetov sa naďalej jazykovo vzdelávajú, aby boli schopní zrealizovať naplánovaný job-shadowing v jednej z partnerských krajín, • prostredníctvom mobilít upevníme existujúce partnerstvá (MT, GB) a vďaka portálu eTwinning sme nadviazali nové kontakty s partnermi v CZ (Obchodná akadémia Olomouc) a HR (stredná ekonomická škola Dakovo), • v septembri 2018 sa dvaja učitelia odborných ekonomických predmetov zúčastnia job shadowingu (CZ, GB), ktorý posilní rozvíjanie medzinárodnej spolupráce partnerov, prispeje k inováciám vo výučbe a v neposlednom rade ku vzniku návrhov na ďalšiu spoluprácu • aj naďalej budeme prijímajúcim partnerom pre žiakov z CZ, HR, HU a FR, • v októbri 2017 sa Mgr. E. Gálová zúčastnila 4-dňového semináru poriadaného poľskou NA (2017-TCA-009), ktorého výsledkom je vytvorenie partnerstva pre budúci projekt KA229. Naša škola podá žiadosť o grant a bude koordinujúcou organizáciou. Zapojenými partnermi budú školy v Taliansku, Španielsku a Poľsku, • 16. februára 2018 v spolupráci s Divadelným Centrom sa žiaci zúčastnia divadelného predstavenia o nebezpečenstve politického extrémizmu a v máji 2018 je naplánovaná exkurzia do Osvienčimu pre žiakov tretích ročníkov, • v decembri 2017 naša škola obsadila 3. miesto v rámci súťaže Euroscola 2018 a 8. marca 2018 sa 24 žiakov a 2 pedagógovia zúčastnia pracovného stretnutia v Európskom parlamente, • v decembri 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v cudzích jazykoch (ANJ, NEJ) a dvaja víťazi školského kola reprezentovali našu školu na obvodnom kole 17. a 18. januára 2018, kde obsadili dve prvé miesta a jedno druhé miesto vo svojej kategórii a budú nás reprezentovať v krajskom kole 14.2.2018, • v rámci programu Erasmus+ KA2 sme sa zapojili do strategického partnerstva. Koordinátorom je SOŠ v Novom Jičíne (2017-1-CZ01-KA202-035443). Po prerokovaní v projektovom tíme E+, počas týchto mobilít dôjde k zásadnej zmene hodnotenia praxe. Mentor z prijímajúcej organizácie každý deň pridelí body žiakovi do hodnotiacej tabuľky (viď Charta) podľa vopred stanovených kritérií (viď Príloha H). Počas posledného týždňa stáže, si žiaci pripravia PowerPointovú prezentáciu na vopred zadanú tému, ktorú im pred odchodom na mobilitu zadá mentor z vysielajúcej organizácie. Posledný deň mobility bude vyhradený práve pre túto prezentáciu pred 3-člennou komisiou, ktorú budú tvoriť mentor z prijímajúcej organizácie, mentor z vysielajúcej organizácie a štatutárny zástupca prijímajúcej organizácie. Hodnotená bude podľa vopred stanovených kritérií (viď Príloha H). Výslednú známku z praxe bude tvoriť priemer bodov z hodnotiacej tabuľky a bodov za prezentáciu. Po návrate z mobility vysielajúca organizácia uzná známku získanú na zahrarničnej mobilite a bude uvedená na polročnom vysvedčení žiakov. Pridanou hodnotou projektu bude obhajoba prác v anglickom jazyku na Malte, v Británii a Chorvátsku. Potreba sprevádzajúcich osôb: Účastníci mobilít sú žiaci strednej školy a väčšina z nich nebude plnoletých v čase mobilít, preto musia byť pod pedagogickým dohľadom. Podľa Článku IV. vnútornej smernice školy, žiaci OA LC musia byť pod pedagogickým dozorom na školských i mimoškolských akciách. Sprevádzajúce osoby sú učitelia odborných ekonomických predmetov a sú zároveň mentormi odbornej praxe. Budú fungovať aj ako pedagogický dozor hlavne počas voľných dní a večerov, spoločenských stretnutí a výletov a budú riešiť vzniknuté problémy a prípadné nedorozumenia. Zoznam firiem, podnikov a spoločností kde budú účastníci umiestnení (viď Príloha F v časti J). Plnenie plánu Stratégie európskej internacionalizácie (viď Príloha G v časti J).
Koordinátor:Obchodná akadémia Lučenec
Lučenec