Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ošetrovateľská starostlivosť o chorých v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045943
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:82410 €
Sumár projektu:Cieľom vedenia školy je vytvárať v škole podmienky podporujúce proces postupnej internacionalizácie školy. Vhodne vytvorené podmienky umožňujú žiakom a zamestnancom školy využiť všetky možnosti, ktoré im ponúka členstvo v Európskej únii formou aktívneho zapojenia sa do nadnárodných projektov a zahraničných mobilít. Účasť na takýchto aktivitách je jedným z významných faktorov, ktoré vo výraznej miere napomáhajú k rozvoju profesionálnych i osobnostných kompetencií žiakov a zamestnancov školy. Tieto aktivity zvyšujú v neposlednom rade aj kvalitu, kredit, status a dlhodobo dobré meno školy. Získané vedomosti, zručnosti a skúsenosti implementujeme do výchovno - vzdelávacieho procesu. V roku 2018 sme rozšírili spektrum krajín. Okrem stáže v Španielsku, ktorej sa zúčastní 14 žiakov, sme pridali odbornú stáž v Nemecku, ktorú absolvujú 7 žiaci . V roku 2019 plánujeme zvýšiť počet účastníkov na 26 žiakov, ktorí sa zúčastnia mobility v Španielsku (14 žiakov) a v Českej republike (12 žiakov), čím rozšírime svoje portfólio hosťujúcich krajín. V schválenej charte sme plánovali v roku 2019 vyslať do zahraničia 21 žiakov a 6 učiteľov. Po prieskume demografického vývoja na základných školách cez realizované prednášky o poskytovaní prvej pomoci sme zistili, že v najbližších dvoch rokoch dochádza k poklesu počtu žiakov a z tohoto dôvodu pravdepodobne nebudeme vedieť v roku 2020 a 2021 dodržať navrhovaný stúpajúci trend počtu účastníkov mobilít pre žiakov. Preto sme na rok 2019 naplánovali 2 mobility pre 26 žiakov miesto 21 a vynechali mobilitu pre učiteľov, ktorú sme mali v plánoch. Túto chceme realizovať popri mobilitách pre žiakov v rokoch 2020 a 2021. Prítomnosť sprevádzajúcich osôb počas pobytu v zahraničí je neodmysliteľnou súčasťou mobility. Myslíme tu predovšetkým na zaistenie bezpečnosti a ochrany, pocitu istoty, sociálneho zázemia a odbornej i ľudskej podpory, odbornosti a komunikácie s prijímajúcimi partnermi počas pobytu v zahraničí. V neposlednom rade je dôležitým aspektom ich monitorovacia úloha a celkový dohľad nad korektným priebehom stáže. Prítomnosť sprevádzajúcich osôb je nevyhnutná i z hľadiska dodržania školského poriadku zo strany účastníkov stáže. a súčasne škola zodpovedá za účastníkov. Sme si vedomí, že pre niektorých žiakov môže byť účasť na zahraničnej mobilite prvou skúsenosťou mimo domova a z tohto dôvodu je nevyhnutná prítomnosť sprevádzajúcej osoby, s ktorou sa vzájomne poznajú a môžu sa na ňu s dôverou obrátiť a v prípade vzniknutých problémov ich bude s nimi operatívne riešiť.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Zvolen