Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska pridaná hodnota v OVP
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045917
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:70670 €
Sumár projektu:Európska pridaná hodnota v OVP Európska dimenzia školy, prítomná v odbornom vzdelávaní patrí medzi hlavné ciele Európskej stratégie internacionalizácie (Európskeho plánu rozvoja školy). V dnešnej dobe kvalifikovaný odborník musí mať aj zahraničné skúsenosti a vedomosti získané neformálnym alebo informálnym vzdelávaním. Naším cieľom je dodať vzdelávaniu širšiu európsku perspektívu a európsku pridanú hodnotu. K udržaniu kontinuity plnenia európskeho plánu rozvoja školy sú medzinárodné mobility nevyhnutné. Naším finálnym cieľom je, aby sme získali status "medzinárodná škola", ktorá vychováva odborníkov, po ktorých je dopyt na európskom trhu práce a ktorí sú schopní samostatne podnikať v odbore. Tento návrh projektu nám vytvára podmienku na získavanie európskej pridanej hodnoty a jej implementáciu v odbornom vzdelávaní a príprave. Aktivity: Tento rok sme vybrali také aktivity, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: • sú prínosom pre našich žiakov, môžu sa pri tom naučiť/zdokonaliť také zručnosti a vedomosti, ktoré u nás nie je možné precvičovať; • túto aktivitu ponúkajú osvedčení partneri, s ktorými je komunikácia efektívna a majú dobrú reputáciu; • nachádzajú sa na miestach, ktoré sú atraktívne pre našich žiakov a kde je vyspelý cestovný ruch. 1. Odborná stáž žiakov v Španielsku - príprava španielskych jedál, príprava regionálnych jedál z Galície, obsluha - odborná prax v strednej odbornej škole hotelových služieb. 2. Odborná stáž žiakov v Portugalsku - príprava portugalských jedál, príprava regionálnych jedál z okolia Porto, enogastronómia (základy somelierstva v oblasti portských vín) - odborná prax vo vzdelávacom centre a v reštauráciach. 3. Odborná stáž žiakov na Azorských ostrovoch - príprava Azorských jedál, obsluha - odborná prax v strednej odbornej škole hotelových a gastronomických služieb. Účastníci: 30 žiakov odb. hotelová akadémia (3. ročník). Sprevádzajúce osoby: nakoľko žiaci ešte nemajú 18 rokov, na základe internej smernice riaditeľka školy ich nemôže vyslať do zahraničia bez pedagogického dozoru. Sprevádzajúce osoby budú učitelia odborných predmetov, aby sme aj takou formou (odpozorovaním) zvýšili ich kvalifikáciu. Sprevádzajúce osoby budú zodpovední za mentoring, za riešenie nepredvídaných situácií, za kontrolu, za plnenie stanovených cieľov projektu, za sprostredkovateľskú činnosť medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, za pedagogický dozor. V prihláške "Žiadosť o akreditáciu 2016 - Charta mobility v OVP" sme naplánovali 26 žiackych a 4 učiteľské mobility na rok 2018. Nakoľko v tomto školskom roku sme vyslali 3 majsterky odborného výcviku na zahraničnú stáž a tiež bol náš projekt "Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania" schválený, mohli sme vyslať ďalších 6 učiteľov do zahraničia. Rozhodli sme sa, že v tomto školskom roku podporíme žiacke mobility s tým, že sprevádzajúce osoby budú učitelia odborných predmetov (medzinárodná gastronómia, technika obsluhy, teória prípravy pokrmov, hotelový a gastronomický manažment, náuka o nápojoch) resp. majstri odborného výcviku, ktorí odpozorovaním tiež môžu získať nové vedomosti v odbore a zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazyku. Dopad projektu: - zvyšovanie kvality odborného vzdelávania, - európska dimenzia v odbornom vzdelávaní, - európska pridaná hodnota v odbornom vzdelávaní, - podpora neformálneho a informálneho vzdelávania, - uznanie získanej kvalifikácie v zahraničí (hodnotiaci systém ECVET), - rozvoj jazykových kompetencií, - rozvoj odborných zručností, - získavanie medzinárodných certifikátov, - splnenie cieľov Európskeho plánu rozvoja školy. Diseminačné aktivity: - Cestujeme okolo sveta (deň medzinárodnej gastronómie), - Portugalsko/Španielsko/Azorské ostrovy na tanieri (diseminačný obed), - ročníkové práce, kde žiaci odprezentujú získané vedomosti a zručnosti, - deň otvorených dverí, - nové recepty, technologické postupy, - certifikáty, ECVET hodnotenie, - Objav svoj talent! Európsky týždeň odborného vzdelávania, - netradičné hodiny: žiak v úlohe asistenta učiteľa (teória prípravy pokrmov, medzinárodná gastronómia, technika obsluhy, náuka o nápojoch, prax), - publikácie.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola - Magán Szakközépiskola, Rimavská Sobota
Rimavská Sobota