Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitné odborné vzdelanie – kľúč k úspechu
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA116-045865
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25555 €
Sumár projektu:V zmysle stratégie európskej internacionalizácie projekt podporí zvýšenie kvality odborného vzdelávania žiakov SPŠ-ISzKI Komárno a profesijný rast pedagogických zamestnancov školy. V súlade s plánom rozvoja kvality rozširujeme geografické pole spolupráce. Okrem osvedčených partnerov z Maďarska sme nadviazali spoluprácu s novým partnerom v Českej republike. Ďalším aspektom je zvýšený počet účastníkov mobilít OVP žiakov i zamestnancov, v rámci nášho projektu absolvuje v partnerských spoločnostiach odbornú stáž spolu 14 žiakov ( v 2 turnusoch) a 3 pedagogickí zamestnanci absolvujú job shadowing. 11 vybraných žiakov z odborov elektrotechnika a strojárstvo absolvuje v septembri 2018 odbornú stáž v Budapešti, hosťujúcimi organizáciami budú firmy evopro systems engineering Ltd. a C3D Engineering Consultand Ltd. Cieľom stáží je zabezpečiť žiakom podmienky v skutočnom pracovnom prostredí firiem pôsobiacich na medzinárodnom trhu práce na overenie a prepojenie teoretických a praktických vedomostí a zručností. Komunikačným jazykom bude anglický a maďarský jazyk. 6 žiakov z odboru elektrotechnika si bude rozvíjať zručností v oblasti programovania a diagnostikovania elektronických systémov, budú montovať, programovať a diagnostikovať riadiace systémy vytvorené na báze PLC techniky. 5 žiakov z odboru strojárstvo absolvuje intenzívny kurz zameraný na využitie 3D systému CREO. Očakávaným výsledkom je zlepšenie konštruktérskych zručností študentov v 3D modelovaní jednoduchých súčiastok a zostáv a získanie zručností pri tvorbe dokumentácie strojárskych návrhov. 3 žiaci z odboru TIS absolvujú odbornú stáž na prelome septembra a októbra v Brne, v spoločnosti Bravo Europa s.r.o., s cieľom získať zručnosti pri vedení podvojného účtovníctva v systéme Microsoft Dynamics NAV 2013, zdokonaliť sa vo vedení mzdovej agendy, obohatiť sa o skúsenosti v hospodárskej korešpondencii a nadobudnúť skúsenosti kooperatívnej tímovej práce. Komunikačným jazykom bude slovenský a český jazyk. Vzhľadom na fakt, že našimi partnerskými organizáciami sú spoločnosti, je počas odbornej stáže žiakov opodstatnená prítomnosť sprievodnej osoby – učiteľa. V zmysle platného školského poriadku zabezpečuje dozor v mimopracovnom čase, je nápomocný pri integrácii účastníkov do nového sociálneho a profesionálneho prostredia a rieši problémové situácie na mieste. Vysielajúca organizácia uzatvorila so všetkými partnermi Memorandum o porozumení, ktoré definuje zmluvné podmienky projektových partnerov, manažment projektu, spôsob spolupráce a komunikácie, kritériá hodnotenia. Úspešní absolventi obdržia Certifikát o absolvovaní praxe v zahraničí. Vysielajúca organizácia posúdi dosiahnuté vedomosti, zručnosti a kompetencie každého účastníka, na základe hodnotenia hostiteľskej organizácie klasifikuje žiaka známkou a uzná mu prax ako povinnú časť výučby. Zabezpečí vystavenie Europasu. S účastníkmi uzavrie vysielajúca organizácia Dohodu o vzdelávaní, v ktorej budú zakotvené vzdelávacie výstupy a špecifikované kritériá hodnotenia nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií, program stáže, spôsob monitorovania a mentorovania a spôsob validácie. Očakávame, že absolvovaním odbornej praxe žiakov v zahraničí zabezpečíme úroveň odborného vzdelávania prevyšujúcu rámcové učebné plány stanovené ŠVP, posilníme schopnosť účastníkov mobility adaptovať sa v odlišných pracovných a kultúrnych podmienkach. Predpokladáme zvýšenie ich úspešnosti v prípade uchádzania sa o zamestnanie na domácom i zahraničnom trhu práce. Mobility zameranej na OVP zamestnancov sa zúčastnia 3 učitelia odborných predmetov strojárskeho zamerania v novembri 2018 vo firme C3D Ltd. V jej priestoroch absolvujú účastníci job shadowing, zameraný na pozorovanie efektívnej aplikácie programu CREO parametric v praxi. Vzhľadom na úzku spoluprácu hostiteľskej firmy s univerzitou Budapest University of Technology and Economics, bude účastníkom umožnený job shadowing na otvorených praktických cvičeniach, s cieľom osvojenia si správnej metodológie výučby konštruovania uvedeným softvérom. Firma tiež umožní účastníkom prístup k významnému projektu konštruovania a následného pilotného skúšania hydraulicko-mechanického lisu, ktorý predstavuje z hľadiska technologického rozvoja prevratnú novinku. Vysielajúca organizácia uzatvorila s hosťujúcou organizáciou Memorandum o porozumení, s účastníkmi uzavrie Dohodu o vzdelávaní. Absolvent odbornej stáže získa osvedčenie o absolvovaní odbornej stáže Europass. Účastníci stáže zorganizujú pre ostatných učiteľov odborno-metodický seminár a zrealizujú otvorenú hodinu grafických systémov pre kolegov. Kvalitná výučba CAD/CAM systémov predpokladá nové možnosti a rýchlejšiu adaptáciu našich absolventov na pracovnom trhu. Prínos projektu vidíme i v nadviazaní spolupráce a vytvorení pracovných vzťahov v oblasti projekčnej aj vzdelávacej činnosti, ako i šírenie dobrého mena školy prostredníctvom medializácie projektu medzi verejnosťou a záujemcami o štúdium na našej škole.
Koordinátor:Stredná priemyselná škola-Ipari Szakkozepiskola, Petofiho 2, Komarno
Komárno