Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kvality vyučovania a zvýšenie motivácie lektorov a študentov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-046268
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:5030 €
Sumár projektu:Vyučovanie cudzích jazykov v dnešnej dobe kladie na pedagógov značné nároky. Je nutné prispôsobiť sa stále sa zdokonalujúcim technológiám a tým aj novým výzvam, ako vyučovať moderne a pútavo v kontexte meniacej sa spoločnosti. Aj tieto výzvy nás nabudili vytvoriť tento projekt. Pre projekt programu Erasmus + sme sa rozhodli prioritne z dôvodu zlepšenia kvality vyučovania na našej jazykovej škole. Ciele projektu - zlepšiť jazykové a profesionálne kompetencie lektorov, získať pozitívnu zmenu ich prístupu k vyučovaniu, používať inovatívne metódy výučby, zažiť celkové nabudenie a cez spoluprácu s kolegami v multikulturálnom prostredí zvýšiť hovorové jazykové kompetencie našich lektorov. Na základe uvedených potrieb našej jazykovej vzdelávacej inštitúcie plánujeme realizovať európske vzdelávacie mobility našich lektorov. Účastníkmi projektu sú pedagogickí pracovníci našej jazykovej školy. Sú to kvalifikovaní pedagógovia s viac ako 25 ročnou praxou v svojom odbore - vzdelávaní detí, mládeže a dospelých v anglickom jazyku. Hlavnou implementačnou aktivitou je absolvovanie 2 vzdelávacích kurzov anglického jazyka vo Veľkej Británii v trvaní 14 dní pre 2 pedagógov našej školy. Názvy vzdelávacích kurzov sú: 1. Metodika a vyučovanie anglického jazyka pre primárne vzdelávanie - Methodology and Language for Primary -1 vyučujúci 2. Metodika a výučba anglického jazyka pre učiteľov stredných škôl - Methodology and Language for Secondary Teachers - 1 vyučujúci. Účasť v medzinárodnej mobilite pomôže lektorom rozšíriť si svoje jazykové a pedagogické zručnosti, osvojiť si inovované metódy výučby a následne ich implementovať do svojich vyučovacích hodín a tým zvýšiť motiváciu a rozvoj jazykových zručností účastníkov vzdelávania. Účasť na jazykovom kurze vo Veľkej Británii umožní našim lektorom vymeniť si skúsenosti s pedagógmi z rôznych iných krajín, zvýšiť si interkulturálne povedomie a okrem vylepšenia si jazykovej kompetencie aj lepšie spoznať reálie a kultúru Veľkej Británie. Hlavným dopadom tohto projektu majú byť inovované vzdelávacie programy, ktoré poskytnú študentom modernú výučbu anglického jazyka, a tým zvýšenie ich motivácie študovať cudzí jazyk. Budeme im schopní sprostredkovať "živý"jazyk, používaný v každodennom styku, schopnosť efektívne sa vzdelávať a uspieť v medzinárodných jazykových skúškach, štátnych jazykových skúškach, či pracovných pohovoroch a tým zvýšiť ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. V následných aktivitách budeme rôznymi už uvedenými formami propagovať povedomie odborných pracovníkov ako aj širokej verejnosti o možnosti absolvovať medzinárodné mobility a ich pozitívny dopad na kariérny rast jednotlivcov a konkurencieschopnosť firiem a štátnych inštitucií.
Koordinátor:Interlinguacentrum s.r.o.
Zvolen