Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chyť svoj sen.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA104-045987
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:1900 €
Sumár projektu:Cieľom projektu je posilniť medzinárodnú spoluprácu a kompetencie, ktoré sú dôležité pre trh práce v budúcnosti. a posilniť organizáciu v interkultúrnej komunikácii. Členovia organizácie počas svojich mobilít budú zapojení do rôznych aktivít, zlepšia si svoje jazykové schopnosti, porozumenie cudzieho jazyka a výslovnosť. Projekt dáva príležitosť členom organizácie zúčastniť sa rôznych aktivít, ktoré im pomôžu lepšie sa orientovať a lepšie pochopiť iné kultúry, preklenúť niektoré stereotypy v myslení o cudzích krajinách ,špeciálne o partnerských krajinách. Veríme, že tento projekt zlepší vzťah k iným kultúram prostredníctvom osobných stretnutí . Ľudia budú mať príležitosťnaučiť sa rôzne nové edukačné metódy a praktiky.Tieto nové prístupy ako aj svoju iniciatívu môžu vniesť do našej organizácii. Komunikácia medzi partnerskými organizáciami bude prebiehať počas celého trvania projektu, aby sa predišlo neželaným situáciám a aby sa zabezpečili projektové výsledky. Ciele projektu -zvýšiť kompetencie v anglickom jazyku, -zvýšiť kompetencie vo francúzskom jazyku -posilniť internacionálny charakter organizácie -zdieĺanie osvedčených praktík v didaktike a medotike výučby jazykov -posilniť diverzitu vo vzdelávaní -získať manažérske kompetencie -poznať kultúru a zvyky v iných krajinách vrátane kultúrneho dedičstva -posilniť motiváciu k ďaľšiemu štúdiu u lektorov aj u študentov -nájsť nový organizačný model , aby organizácia získala viac mladých ľudí -výzva k celoživotnému vzdelávaniu v rýchlo sa meniacich podmienkach života i vzdelávania
Koordinátor:Spoločnost priateľov francúzskeho jazyka
Lučenec