Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie praktických skúseností žiakov polygrafických odborov II.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046259
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:98608 €
Sumár projektu:Na projekte sa zúčastňuje Stredná odborná škola polygrafická so sídlom na Račianskej ulici 190 v Bratislave, ktorá je, od svojho vzniku (1952) až po súčasnosť, jedinou odbornou školou svojho druhu na Slovensku, poskytujúcou komplexné vzdelanie pre oblasť polygrafie. Účastníkmi projektu budú desiati žiaci druhých a tretích ročníkov, študujúci v študijných odboroch: operátor ofsetovej tlače, polygrafia – polygrafická technológia, grafik tlačových médií, grafik digitálnych médií a polygrafia – grafika tlačovín. Budú rozdelení na 3 turnusy: 1. turnus – 12 žiakov – stáž v Portugalska, 2. turnus – 16 žiakov – stáž v Českej republike, 3. turnus – 12 žiakov – stáž v Írsku. Podmienky pre výber účastníkov: – veľmi dobré študijné výsledky, – správanie, – primeraná absencia, – silná pozitívna motivácia, prístup – účasť na súťažiach, iné aktivity – odporúčanie triedneho učiteľa, odborných učiteľov a majstrov odbornej výchovy. S každým turnusom pocestujú dve osoby ako doprovod – majster odbornej výchovy alebo odborný učiteľ. Miestom výkonu praxe v Portugalsku budú tlačiarenské firmy OndaGrafe a ADWAY so sídlom v meste Montijo. Miestom výkonu praxe v Českej republike budú tlačiarenské firmy EUROPRINT a SVOBODA PRESS so sídlom v Prahe. Miestom výkonu praxe v Írsku budú firmy Sligo Weekender a Craftsman Press so sídlom v meste Sligo. Realizácia projektu bude prebiehať od v čase 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 a bude pozostávať z nasledovných fáz: 1. Výber účastníkov 2. Príprava stáže 3. Priebeh stáže 4. Vyhodnotenie stáže. Obsahom projektu je o. i. podpora medzinárodnej mobility žiakov SOŠ polygrafickej, s cieľom rozšíriť ich pracovné a odborné spôsobilosti, zručnosti a kompetencie v oblasti prípravy dát pre tlač, samotnú tlač, následné dokončovacie spracovanie, ale aj iné formy publikovania (digitálne). Hlavným cieľom projektu, vzhľadom na profil partnerských – prijímacích organizácií je priama účasť na výrobných operáciách pri kompletnom spracovaní zákazky – knižnej alebo inej publikácie od zadania podkladov objednávateľom, cez vyhotovenie podkladov pre tlač (DTP, CTP), tlač (ofsetom, digitálne...) až po finalizáciu, teda knihárske spracovanie (POSTPRESS). Ďalšími cieľmi sú: – podpora profesného rozvoja žiakov nadviazaním pracovných kontaktov so zahraničnou polygrafickou firmou – práca v "medzinárodnom tíme", – overenie v škole získaných vedomostí a zručností v praxi v cudzine s cieľom predať svoju prácu za hranicami Slovenska, – vyskúšať život, prácu a štúdium v cudzine, poznávať nové a užitočné veci a tie potom uviesť do života doma – na Slovensku, – preverenie komunikačných a aj jazykových schopností. Účasť na projekte je pre žiakov dôležitá najmä: – na získanie väčšieho sebavedomia a pozitívnej motivácie, – na ich odborný rast, predovšetkým na ich rýchlejšie a jednoduchšie zapojenie sa do pracovného procesu po ukončení štúdia na SOŠ polygrafickej, vzhľadom na cennú skúsenosť z účasti na stáži, – prekonaním ostychu pred cudzím prostredím sa v budúcnosti absolventi lepšie adaptujú na odlišné (nielen pracovné) prostredie a dokážu sa rýchlejšie vyrovnať s prekážkami, – vďaka konfrontácii svojich pracovných postupov s pracovnými postupmi v cudzojazyčnom prostredí úspešných zahraničných polygrafických firiem, získajú účastníci stáže komplexnejší pohľad na svoju budúcu profesiu.
Koordinátor:Stredná odborná škola polygrafická
Bratislava