Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podpora vzdelávania a praxe pre žiakov v oblasti učiteľstva a vychovávateľstva
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046237
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:45140 €
Sumár projektu:Kontext: Základnou myšlienkou pre prípravu a následnú realizáciu nadnárodnej výmeny je vytvoriť priestor a možnosť získania skúseností z praxe, spoznanie inej krajiny ako aj oboznámenie sa s inými systémami starostlivosti a výchovy. Jazykové a interkulturálne znalosti a vedomosti sú súčasťou realizácie projektu a napomáhajú úspešnosti. Ciele: Stanovenie cieľov projektu vychádza z aktívneho zapojenia účastníkov projektu do prípravy na povolanie v teoretickej a praktickej oblasti, s predpokladaným prispôsobením výučby európskemu štandardu. Stanovené ciele, sú najmä: - získať informácie o vzdelávacích postupoch, metódach a formách teoretického a praktického vyučovania v zahraničí s príbuzným obsahovým zameraním študijných odborov - oboznámiť sa s obsahom a metódami praxe v zahraničí - budovať zahraničné partnerstvo - spolupráca žiakov a pedagógov v zariadeniach - rozšíriť jazykové zručnosti, zapojiť žiakov do intenzívnej jazykovej prípravy pred vycestovaním - rozšíriť praktické zručnosti - sprostredkovať skúsenosti zo zahraničia pre ostatných záujemcov z regiónu Počet a profil účastníkov: Projektu sa zúčastnia žiaci tretieho ročníka Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG z Brezna a elokovaného pracoviska v Žiari nad Hronom odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Štúdiom v týchto odboroch žiačky nadobúdajú pedagogické, psychologické, pedagogicko - diagnostické, didaktické, jazykové a iné znalosti, ktoré by sme chceli prostredníctvom tohto projektu rozšíriť o praktické zručnosti a spôsobilosti. Projekt je obsahovo zameraný na osobnostný rozvoj, sebarealizáciu a prehĺbenie jazykových a odborných znalostí. Celkový počet účastníkov projektu je 20, realizovaných počas 12 mesiacov z toho 2 osoby v Českej republike a 18 osôb v Nemecku. Opis aktivít: - jazyková a kultúrna príprava, prehlbovanie jazykových zručností a skúseností, zvyšovanie kompetencií v jazykovej oblasti - realizácia odbornej stáže v pripravených zariadeniach v dĺžke jeden mesiac (30 dní) - oboznámenie sa s rôznymi formami výchovy a starostlivosti o deti a mládež - oboznámenie sa s podmienkami predprimárneho vzdelávania v Nemecku, Českej republike - spracovanie individuálnych projektov účastníkmi, prezentácia skúseností v domácom prostredí Metodológia: - informačná fáza - základné informácie o partneroch, mieste pre prax, kultúre a zvykoch, časopisy, internet - realizačná fáza - realizácia praxe podľa zadaných tém , nadobudnutie informácií v zariadení, sebareflexia - fáza spracovávania - vypracovanie projektov na základe získaných informácií - fáza interpretácie údajov - implementácia skúseností pred verejnosťou - fáza hodnotenia - záverečná správa Očakávané výsledky: - nové kompetencie -( jazykové, odborné a personálne ) spracované v projektoch účastníkov a ich uplatnenie v odbornej praxi v našich cvičných materských školách a školských kluboch -nové partnerské väzby pre rozvoj kurikulu školy Potencionálne dlhodobé prínosy: - vytvorená medzinárodná partnerská sieť, portfólio pre ďalšie aktivity, využitie získaných kompetencií vo výchovno - vzdelávacom procese
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Brezno