Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj jazykových a odborných kompetencií mladých gastronómov- cesta k úspechu na trhu práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046232
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:34985 €
Sumár projektu:Účastníkmi projektu budú 6 žiaci študijných a učebných odborov kuchár a čašník-servírka a jedna sprevádzajúca osoba. Účasť vybraných žiakov na mobilite je dôležitá z hľadiska zvyšovania kvalifikačných predpokladov (odborných, jazykových, sociálnych, interkulturálnych kompetencií). Napriek tomu, že žiaci v rámci odborného výcviku pracujú v partnerských strediskách v okrese Veľký Krtíš, je potrebné prehlbovať ich vedomosti a zručnosti aj na medzinárodnej úrovni. Je vysoký predpoklad, že ako absolventi školy nájdu uplatnenie na trhu práce skôr aj vďaka jazykovým zručnostiam získaným počas stáže. Získané znalosti neskôr uplatnia nielen na domácom trhu práce, ale aj na trhu práce v rámci EÚ. Mobilita pomôže účastníkom pochopiť postavenie Slovenska v EÚ, ako aj zákonitosti a možnosti, ktoré im členstvo v EÚ ponúka. Mobilita má pre účastníkov okrem odborného rozmeru aj rozmer sociálny. Školu navštevuje mnoho žiakov zo slabého sociálneho prostredia a bez finančnej pomoci EÚ nie sú schopní vycestovať do zahraničia, kde by získavali nové a moderné poznatky. Dôležitou súčasťou projektu je o. i. aj snaha o zachovanie rovnosti šancí sociálne slabých pri presadení sa na slovenskom, resp. európskom trhu práce. Ciele a následné dopady projektu môžeme zhrnúť nasledovne: • možnosť priamo pracovať v podniku, • rozvoj jazykových kompetencií a komunikačných schopností, • prenos inovatívnych prvkov v gastronómii z jednej krajiny do druhej, • získanie a posilnenie odborných zručností, • osvojenie nových technologických a pracovných postupov, • získanie samostatnosti a schopnosti riešiť problémy, • zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce doma aj v zahraničí, • získanie schopnosti adaptovať sa nové vzniknuté situácie, • aplikovanie metód rozvíjajúcich celkovú osobnosť žiakov, • využitie možnosti celoživotného vzdelávania, • oboznámenie sa s nemeckou kultúrou a nemeckým kultúrnym dedičstvom pre ostatnú Európu, • vyskúšanie a spoznanie nemeckej gastronómie a kultúry stolovania, • spoznanie organizácie práce v malých a stredných podnikoch, • prenos a implementácia získaných zručností a kompetencií do odborného vzdelávania na Slovensku. Odborná stáž bude uznaná účastníkom v plnom rozsahu, hodiny sa im budú rátať do hodín, ktoré by mali absolvovať na získanie výučného listu. Všetky aktivity, práce a postupy mobility budú zverejnené na internete, na webovej stránke školy. Po návrate žiakov zo stáže bude zorganizovaný večer zážitkovej gastronómie na tému "Durinska kuchyňa", čím sa škola zviditeľní a získa dobré meno v regióne. Získané poznatky budú žiaci a pedagóg ďalej šíriť v rámci praxe na Slovensku, ako aj v samotnom vyučovacom procese. Očakávame, že získané zručnosti pomôžu k rozvoju gastronómie v okrese Veľký Krtíš a absolventom uľahčia zaradenie do pracovného procesu.
Koordinátor:Spojená škola
Modrý Kameň