Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničné skúsenosti pre žiakov strednej školy - jazyk, práca, zamestnanie
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046219
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49722 €
Sumár projektu:Základnou myšlienkou medzinárodnej výmeny žiakov je vytvoriť vhodné podmienky pre získanie skúseností z praxe realizovanej v zahraničí, spoznanie a porozumenie kultúrnej rozmanitosti inej európskej krajiny, ako aj oboznámenie sa s inými systémami výchovy a vzdelávania. Jazykové a interkultúrne znalosti a vedomosti sú súčasťou projektu a napomáhajú jeho úspešnosti. Ciele projektu: - aktívny prístup účastníkov projektu k príprave na povolanie v rovine teoretickej a praktickej, s predpokladaným prispôsobením výučby európskym štandardom, - získať informácie o vzdelávacích postupoch, metódach a formách teoretického a praktického vyučovania v zahraničí s príbuzným obsahovým zameraním, - získať praktické skúsenosti zo zahraničnej praxe, ktoré spočívajú hlavne v spolupráci školy a zariadenia, - budovať zahraničné partnerstvá, spoluprácu žiakov a pracovníkov v zariadeniach, - formovanie osobnostných vlastností účastníkov, - rozšíriť si jazykové zručnosti, zapojiť žiakov do intenzívnej jazykovej prípravy nielen pred vycestovaním, - aplikovať získané poznatky v praxi, - rozšíriť praktické zručností, - sprostredkovať skúsenosti zo zahraničia záujemcom v regióne. Počet a profil účastníkov: Projektu sa zúčastnia žiačky tretieho ročníka Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG z Humenného odboru "Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo". Štúdiom tohto odboru žiačky dosiahnu psychologické, pedagogické, pedagogicko - diagnostické, didaktické, jazykové a iné znalosti, teoretické vedomosti, ktoré by prostredníctvom tohto projektu mali rozšíriť o praktické zručnosti a spôsobilosti. Projekt je obsahovo zameraný na osobnostný rast, sebarealizáciu a prehĺbenie jazykových a odborných znalostí a získanie praktických skúseností. Celkový počet účastníkov projektu je 22, realizovaných počas 12 mesiacov. Dve žiačky v Čechách a dvadsať žiakov v Nemecku. Opis aktivít: - jazyková a kultúrna príprava, prehlbovanie jazykových zručností a skúseností, zvyšovanie kompetencií v jazykovej oblasti, - jazyková príprava (5 dní) - realizácia odbornej praxe priamo v zariadeniach (10 dní), - oboznámenie sa s rôznymi formami výchovy a starostlivosti o deti a mládež, - vhodne voliť metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym a vekovým osobitostiam detí, k špecifikám a podmienkam edukačného prostredia, - oboznámenie sa s podmienkami predprimárneho vzdelávania v Nemecku a Českej republike, - spracovanie individuálnych správ účastníkmi, - prezentácia skúseností v domácom prostredí, - vypracovávanie výstupov pre praktické vyučovanie slovenských študentov v zahraničných partnerských organizáciách. Metodológia projektu je zvolená tak, aby sme dosiahli stanovené ciele a očakávané výsledky. Realizácia pozostáva z týchto fáz: - informačná fáza - základné informácie o partnerovi, mieste výkonu praxe, reáliách, - realizačná fáza - realizácia praxe, určenie tém pre prax, získavanie informácií na mieste, zápisky, rozhovor, - fáza spracovávania - zber a spracovanie informácií, štruktúra spracovania tém, koncept, - fáza interpretácie údajov - triedenie získaných údajov, poznatkov a informácií, - fáza záverečná - zhrnutie a vyhodnotenie, splnenie cieľov. Očakávané výsledky: a/ očakávanými výstupmi pre študentov je získanie nových poznatkov a praktických skúsenosti, zlepšenie komunikačných schopností a zručností, zlepšenie kompetencie v oblasti cudzích jazykov, motivácia k štúdiu, participácia žiakov v pracovnom procese, b/ očakávaným výstupom pre školu je získanie nových partnerských väzieb na medzinárodnej úrovni, ktorý je dôležitý pre ďalší rozvoj školy, otvorenosť k synergiám s organizáciami pôsobiacimi v rozličných oblastiach vzdelávania a zamestnanosti. Potencionálne dlhodobé prínosy: - medzinárodná spolupráca, - vytvorenie nadnárodných väzieb, ktoré sú pozitívnym podkladom pre portfólie ďalších aktivít, - získanie podkladov pre zmenu a inováciu vo výchovno-vzdelávacom procese, - zlepšenie komunikácie v internom a externom prostredí, - motivovanie školy na prácu s modernými technológiami, - získanie a upevnenie partnerstiev a odstraňovanie jazykových bariér a interkulturálnych rozdielov.
Koordinátor:Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG
Humenné