Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ERASMUS PLUS U NÁS
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046211
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22610 €
Sumár projektu:Žiaci, ktorí sa mobilít zúčastnia budú vo vekovej štruktúre od 16 do 19 rokov, budú to žiaci z učebného odboru stolár (3 žiaci), mechanik opravár - stroje a zariadenia (3 žiaci) a študijného odboru sociálno-výchovný pracovník (6 žiakov). Okrem žiakov sa mobility zúčastní aj jeden pedagogický zamestnanec, učiteľ odborných predmetov v študijnom odbore sociálno-výchovný pracovník. Cieľom tohto projektu je zlepšiť úroveň zručností a kľúčových kompetencií u našich žiakov. Očakávame, že študenti nadobudnú nové pracovné skúsenosti, uvidia reálne fungovanie firmy a oboznámia sa s pracovnou morálkou. Mobilita nám pomôže odstrániť niektoré nedostatky odbornej prípravy žiakov, ktoré momentálne pociťujeme, a to hlavne tým, že sa posilní nadnárodná spolupráca SOŠ v Hnúšti so zariadeniami, ktoré sme vybrali. Účastníci budú počas stáží komunikovať v materinskom jazyku, čo im umožní rýchlejšiu orientáciu v cudzom kolektíve. Jednoduchšia komunikácia v pracovnom prostredí výrazne zvýši kvalitu odbornej prípravy stážistov a výmenu informácií medzi žiakmi a zamestnancami firiem. Žiaci si zapojením sa do reálneho pracovného prstredia otestujú, ako sú schopní adaptovať sa do nového prostredia a naučia sa riešiť nové problémy a neznáme situácie. Partnermi vysielajúcej organizácie v projekte sú: - Agamos, s. r. o. - sprostredkujúca organizácia, - Hongik Czech s. r. o. - firma podnikajúca v strojárskom priemysle, - Sociální služby města Havířova - poskytovateľ služieb v sociálnej oblasti, - Stolárstvo Aleš, s.r.o. - firma podnikajúca v oblasti stolárstva a stavebno-stolárskej výroby. Miestom zahraničnej mobility je Česká republika, mesto Havířov. Termín konania mobility je marec 2019. Trvanie mobility je plánované na 14 dní.
Koordinátor:Stredná odborná škola Hnúšťa
Hnúšťa