Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborná prax v ČR
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046201
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:36550 €
Sumár projektu:Snaha školy realizovať takýto projekt súvisí s jej potrebou modernizácie, zatraktívnenia pre možných budúcich študentov, obohatenia obsahu vzdelávania a motivácie pre žiakov a učiteľov. Cítime potrebu strednej odbornej školy modernizovať štúdium, držať krok s novým vývojom vo vzdelávaní, zatraktívnť obsah vyučovania, prirodzene motivovať študentov k štúdiu a prilákať nových žiakov. Odbornej dvojtýždňovej stáže v Českej Republike sa zúčastní 20 žiakov strednej odbornej školy z odborov: kaderník (6 žiakov 3. ročníka), kozmetik (8 žiakov 2. a 3. ročníka) a pracovník marketingu (6 žiakov 3. a 4. ročníka). Jedna žiačka bude so zdravotným hendikepom. Realizáciou projektu sa budeme snažiť - podporiť pozitívne aspekty - multikulturalizmus, multietnicita, rovnosť, solidarita, tolerancia, úcta k rozmanitosti, - zvýšiť povedomie študentov a učiteľov o rôznych kultúrach, o pôvode ich základných životných hodnôt, presvedčení, myšlienok a ich pohľadu na život, - rozvíjať sebaúctu a sebavedomie, - rozbiť kultúrne, jazykové a ideologické bariéry medzi partipujúcimi krajinami, posilniť európske povedomie, rozumieť svetu v európskej dimenzii, - budovať nové mosty a odkazy medzi podobnými kultúrami pre študentov/učiteľov, - búrať bariéry medzi hendikepovanými a zdravými žiakmi, umožniť im plnohodnotne participovať na školských aktivitách. Ciele projektu v odbore kaderník: - získať poznatky o usporiadaní a zariadení pracoviska kaderníka - získať poznatky o materiáloch používaných v odbore, ich zložení, vlastnostiach a použití, o ich pôsobení na vlasy a vlasovú pokožku, dávkovaní a bezpečnej manipulácii s nimi, - získať poznatky o charakteristike a technologických postupoch chemických úprav vlasov, - získať vedomosti o používaní strojového a technického vybavenia a zariadenia prevádzky - získať vedomosti v technike strihania vlasov, - získať poznatky o postupoch regenerácie a ošetrovania vlasov, Ciele projektu v odbore kozmetik: - spoznať stavbu a činnosť ľudského tela, - získať vedomosti o diagnostike pleti a vedieť určiť vhodný spôsob jej ošetrenia, - získať vedomosti o kozmetických materiáloch, ich zložení, použití a účinkoch, - získať prehľad v základných druhoch líčenia s korekciou tváre na základe estetického cítenia a módnych trendov, - ovládať kompletné kozmetické ošetrenie tváre manuálne aj s prístrojovou technikou, - získať prehľad v omladzovaní pleti rôznymi prístrojmi, - získať základné vedomosti o permanentnom make-upe. Ciele projektu v odbore pracovník marketingu: - spoznať sortiment tovarov v predajni podľa druhov, značiek a technického prevedenia, - spoznať obaly výrobkov – typy, ekologickosť, likvidácia, nové trendy a dobu spotreby výrobkov, ich porovnávanie s tovarmi na Slovensku, - získať nové vedomosti o nástrojoch podpory predaja a zdokonaľovať si vedomosti o práci s účtovnými dokladmi, - zdokonaliť si zručnosti pri komunikácii so zákazníkom v novom prostredí, - oboznámiť sa so vzorkovnicami výrobkov a katalógoch, - získať praktické skúsenosti pri práci s tovarom v predajni, Absolvovaním zahraničnej odbornej stáže a získaním praktických odborných skúseností chceme dať žiakom podklad a pomoc k založeniu vlastného podnikania. Keďže v našom regióne je veľká nezamestnanosť, chceme ich tak podporiť, aby sa nebáli pustiť sa do niečoho, čo ich môže živiť v budúcnosti. S dosiahnutím cieľov projektu chceme, aby žiaci zažívali úspech a tak rozvíjali vlastnú profesijnú orientáciu a stávali sa zodpovednými za svoje rozhodnutia.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Komenského 16. Lipany
Lipany