Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kvalitná prax- úspešné uplatnenie sa na trhu práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046192
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56660 €
Sumár projektu:Cieľom tohoto projektu je primárne zohľadniť všetky požiadavky súčasného trhu a zdokonaliť odbornú a zároveň jazykovú prípravu našich žiakov, zlepšiť ich odborné kompetencie a špecifické jazykové kompetencie- zručnosti efektívnej komunikácie, užitočnosť a jedinečnosť pre moderný európsky trh práce. Zaviesť od nasledujúceho školského roka štúdium na VOŠ, inovovať školský vzdelávací program, poskytnúť našim žiakom jedinečnú možnosť urobiť si Odbornú štátnu jazykovú skúšku v anglickom jazyku v ekonomickom odbore na úrovni C1, ktorá je medzinárodne akceptovaná a tým zvyšuje šance našich žiakov uplatniť sa na národnom ale aj medzinárodnom trhu práce. Takúto možnosť v celom košickom kraji ponúka len jedna škola. Skúsenosti s umiestňovaním našich absolventov na trhu práce nám indikujú stále rastúce problémy mladých ľudí s ich umiestňovaním na pracovné pozície primerané ich odbornému vzdelaniu. Aktivity našej inštitúcie v spolupráci s reálnymi firmami a skúsenosti z predmetu Cvičná firma a s tým súvisiace poznatky nadobudnuté na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem indikujú potrebu uplatňovania nových, progresívnych a inovatívnych metód pri príprave žiakov pre potreby slovenského a európskeho trhu práce. Tieto metódy majú ťažisko v praktickom nazeraní na svet, okrem odbornej literatúry sa opierajú o konkrétne fakty a situácie z reálneho života. Naše poznatky z predmetu cvičná firma poukazujú na fakt, že žiaci sa do problematiky svojho existovania v rámci pracovných pozícií dostanú skôr a podávajú lepšie a presnejšie výsledky, ako pri paralelnom predmete Ekonomické cvičenia v praxi. Preto je naším prvoradým cieľom umiestňovať ich do čo najvernejšej situácie. Z týchto dôvodov bol ako prvý krok v roku 2011/2012 na našej škole zriadený nový študijný odbor bilingválneho štúdia zameraný na posilnenie odborného vzdelávania v anglickom jazyku. Po viacerých rokoch došlo k obnoveniu vykonávania Štátnej skúšky z administratívy a korešpondencie na našej škole, pričom možnosť vykonať štátnu skúšku majú aj externí záujemcovia. Žiakom bilingválneho štúdia je umožnené vykonať v piatom ročníku Našou víziou je v horizonte štyroch rokov nanovo skoncipovať a zdokonaliť profil študenta s odbornými a jazykovými kompetenciami zodpovedajúcimi požiadavkám moderného európskeho trhu. Nástrojom by mal byť nový, aktualizovaný školský vzdelávací program, ktorý lepšie bude zohľadňovať tieto požiadavky a možnosť doplniť si odborné vzdelanie štúdiom na VOŠ. Zároveň sa chceme zamerať na integráciu žiakov so ŠVVP a pomoc žiakom zo sociálne slabšieho prostredia. Integrácii žiakov sa venuje výchovná poradkyňa RNDr. Gregorková a nápomocná pri vybavovaní štipendia je žiakom Ing. Mihóková. Radi by sme sa zamerali aj na multikultúrne rozdiely a ich stieranie v rámci Európy ich poznaním, pochopením a prijatím. Zároveň by sme radi akcentovali aj etický rozmer výchovy a vzdelávania, spojený s dodržiavaním základných spoločenských pravidiel a konvencií, a vytvorenia etického kódexu na základe poznania európskeho štandardu najmä vo vyspelých krajinách. Z hľadiska zvýšenia odborných kompetencií našich žiakov sú ciele projektu nasledovné: - predstaviť žiakom oddelenia firiem, pracovnú agendu každého úseku, - umožniť žiakom konzultovať s profesionálnymi pracovníkmi firiem a spoločností, - predstaviť žiakom prácu marketingového oddelenia (marketingový výskum, kontakt so zákazníkmi, príprava katalógov a propagačných materiálov, spracovanie údajov, styk s verejnosťou, príprava a realizácia stretnutí, kľúčové dokumenty stretnutí - príprava handoutov, zápisnice, informačných materiálov, prezentácií), - predstaviť žiakom prácu personálneho oddelenia (školenie pracovníkov, typy zmlúv a dohôd, kľúčové tlačivá, motivácia zamestnancov, benefity pre zamestnancov, nábor pracovníkov, pracovné pohovory, príprava kvalitného životopisu, komunikácia so zamestnancami), -predstaviť žiakom prácu ekonomického oddelenia (tvorba rozpočtu, účtovníctvo - oboznámenie sa s programami, ktoré sú vo firmách použité), účtovná evidencia, účtovné výkazy, štatistika, obstarávanie a zabezpečenie styku s bankou, mzdové výkazy vo vzťahu k zahraničným ekvivalentom Daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ďalším príslušným organizáciám), -rozvíjanie komunikačných kompetencií a odbornej slovnej zásoby v anglickom jazyku. Z hľadiska rozvoja školy a rozšírenia poskytovaného vzdelávania sú ciele projektu nasledovné: - otvorenie Vyššej odbornej školy so zameraním na finančníctvo a daňové poradenstvo, - inovácia učebných osnov a vzdelávacích programov, - integrácia žiakov so ŠVVP. Naše mobility sme rozvrhli nasledovne: a/ žiaci odboru Obchodná akadémia bilingválne štúdium (10 žiakov) - vycestujú na tri týždne do Londýna, čas stáže sme vymedzili na termín: november/december 2018 . b/ študenti odboru Obchodná akadémia (10 žiakov) - vycestujú na tri týždne do Dublina, čas stáže sme vymedzili na máj/jún 2019.
Koordinátor:Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice
Košice