Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektrikár 21. storočia
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046182
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:21074 €
Sumár projektu:Stredná odborná škola polytechnická chce realizáciou projektu "Elektrikár 21 storočia“ posilniť vybraté kľúčové a odborné kompetencie žiakov moderného a pracovným trhom žiadaného odboru : Mechanik elektrotechnik ,2687 K , prostredníctvom učebno-tréningového systému realizovaného na vybraných pracoviskách u zahraničného partnera projektu. Odborná stáž prebehne v rámci projektových aktivít na pôde partnerskej zahraničnej organizácie "Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537 . Žiakov bude sprevádzať pedagogický pracovník. Pre túto osobu budú skúsenosti z organizácie pracovných programov inšpirujúce pre jeho ďalšiu pedagogickú prácu. Aktivity projektu zahŕňajú v sebe administratívu a riadenie projektu, výber a prípravu účastníkov tak aj vlastnú realizáciu odbornej stáže, hodnotenie a šírenie výsledkov. Metodickým rámcom pre obsah stáže je Európsky rámec kvalifikácie v nadväznosti na Slovenskú Národnú sústavu kvalifikácii a zákon č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií. V projekte sú v štúdijnom odbore 2687 K mechanik elektrotechnik implementované prvky programu podľa vytvorených Jednotiek výsledkov učenia, ktoré kopírujú prvky nástroja ECVET. Absolventi odborných škôl majú po ukončení štúdia najväčší problém pri uchádzaní sa o zamestnanie v tom, že nemôžu doložiť absolvovanú prax, čo je pre podniky alebo iné zamestnávateľské inštitúcie dôležité kritérium prijatia do zamestnania. Projektom preto chceme nájsť riešenie do budúcnosti, prostredníctvom ktorého bude možné uznať nadobudnuté praktické skúsenosti získané počas aktivít takýchto projektov nielen pre potreby školského vzdelávania ak aj pre potreby budúceho zamestnávateľa našich absolventov školy, ktorí sa budú uchádzať o zamestnanie aj prostredníctvom takýchto skúsenosti Počas stáže si žiaci overia aplikovateľnosť výsledkov formálneho, neformálneho ale aj informačného vzdelávania v európskom prostredí čo ich bude motivovať k ďalšiemu celoživotnému vzdelávaniu. V projekte prostredníctvom hlavného cieľa dbáme predovšetkým na zvýšenie kvalifikovanosti žiakov školy príslušného študijného odboru , na osobnú, sociálnu a profesnú sebarealizáciu smerujúcu k získaniu zamestnania po ukončení štúdia na našej škole. Naša ambícia ako žiadateľa projektu týkajúca sa se významu a úspešnosti projektu vychádza zo skúseností z minulých projektov programu Leonardo da Vinci a Erasmus , ale taktiež z vlastných skúseností z riadenia vzdelávacieho procesu s využitím rôznych nástrojov od administratívnych cez legislatívne až po praktické záležitosti spočívajúce v organizácií výuky žiakov v jednotlivých odboroch štúdia, a to ako v teoretickom vzdelávaní tak i v praktickej príprave Za dlhodobý prínos projektu budeme považovať zvýšenie záujmu o prakticky zamerané obory štúdia, získavanie pracovných návykov žiakov v priebehu prípravy na budúce zamestnanie, motivácia k flexibilite na trhu práce, kladný vzťah k ďalšiemu vzdelávaniu po ukončení vzdelávania na strednej škole prostredníctvom rôznych foriem prípravy v budúcich pracovných podmienkach v rámci europského trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola polytechnická
Dolný Kubín