Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEADER IN LEATHER
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046170
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9744 €
Sumár projektu:Pri osobnej komunikácii s učiteľmi s estónskej školy Kuressaare Ametikool sme zistili, že na ich škole v rámci oddelenia art and design – textile work vyučujú techniky spracovávania kože a jej využitie v prepojení s odevom. Taktiež je škola vybavená potrebným vybavením na narábanie s kožou, za zámerom jej spracovania v textilnom priemysle. Je to oblasť súčasného odevného a textilného dizajnu, ktorá je dôležitým článkom v odvetví praktického spracovávania materiálov, využíva sa v remesle, vo výtvarníctve a je taktiež neodmysliteľným komponentom slovenskej tradície. Uznali sme spracovávanie kože za dôležitú a pracovným trhom žiadanú oblasť, ktorá nám vo výuke chýba a vznikol plán sprostredkovať našim študentom kompetencie z tejto oblasti a aj zapojiť prácu s kožou ako osobitným materiálom do našej výučby. Naši študenti sa majú zúčastniť mesačnej stáže na partnerskej škole, kde majú pod vedením ich pedagógov získať kompetencie v oblasti spracovávania kože, zvýšiť si jazykové kompetencie ale aj získať skúsenosť práce v medzinárodnom kolektíve. Zároveň chceme vyslať dvoch odborných pedagógov, aby formou získali v priebehu dvoch týždňov komplexný podklad pre vytvorenie metodiky výučby implementácie kože do odevu na našej škole v rámci odboru odevný a textilný dizajn. Vo výberovom konaní vyberieme dvoch vnútorne motivovaných študentov vyššieho odborného štúdia s dobrým prospechom z odborných predmetov a komunikačnou úrovňou angličtiny podľa vopred stanoveného kľúča. Na job shadowing vyberieme učiteľov, ktorí preberú zodpovednosť za vytvorenie metodiky implementácie kože do odevu a jej následné zapojenie do výučby na našej škole. Vyslaní študenti dostanú v domácej škole zadanie, aby vytvorili módnu kolekciu postavenú na princípoch implementovania kožených komponentov priamo do odevu a využitie kože na zhotovenie samostatných accessoires. Tento princíp budú aplikovať na konkrétnom zadaní „vyhotovenie dámskeho a pánskeho ľudového odevu, ktorý má odzrkadľovať typické znaky slovenskej a estónskej tradície, zlučovať ich a aplikovať do súčasného kontextu textilnej tvorby. Aj my aj partnerská škola pracuje metódou vzdelávania prostredníctvom projektov (project based learning). Prácu stážistov budú viesť a následne hodnotiť odborní pedagógovia priímajúcej organizácie. Naši zúčastnení pedagógovia budú zbierať podklady pre metodiku výučby implementácie kože do odevu formou konzultácií a job shadowingu. Očakávaným výsledkom stáže študentov je získanie kompetencií (vedomosti a tvorivé skúsenosti) v oblasti spracovávania kože a vytvorenie hmotného výstupu v podobe módnej kolekcie, ktorá bude prezentovaná prostredníctvom módnej prehliadky v priestoroch galérie SUMEC v Bratislave. Zapojenie náuky o implementovaní kože do odevu do vyučovacieho procesu našej škole prinesie modernizáciu a zvýšenie kvality výučby a obohatenie o oblasť odevného a textilného dizajnu žiadanú trhom práce. Podľa našich zistení, na Slovensku nie je škola, ktorá by mala vo svojej náplni výučbu cielene zameranú na implementáciu kože do odevu. Tým zaistíme pre záujemcov pomaturitného štúdia možnosť vyškoliť sa v tejto oblasti a rozšíriť si rozsah vedomostí a zručností atraktívnych pre zamestnávateľov v módnom priemysle. Tí získajú pracovníkov s cieleným vzdelaním, zručnosťami a skúsenosťami z oblasti.
Koordinátor:Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Bratislava