Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európske trendy v zdravotníckych profesiách
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046157
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:148358 €
Sumár projektu:Po dobrých skúsenostiach z realizácií našich predchádzajúcich projektov sme sa rozhodli realizovať mobilitný projekt, ktorý by umožnil rovnomerný rozvoj školy a skvalitnil a modernizoval vzdelávanie vo všetkých našich študijných zdravotníckych odboroch. Cez skúsenosti účastníkov chceme hľadať aktuálne trendy v zdravotníckych profesiách v niektorých krajinách EU, ktoré bude vhodné integrovať do vzdelávacích plánov jednotlivých študijných odborov. Vyhľadali sme odborné firmy v zahraničí z odborov asistent výživy, očný optik, masér, ortopedický technik, farmaceutický laborant, zdravotnícky laborant, zubný asistent a diplomovaný fyzioterapeut. Študenti počas trojtýždňovej odbornej stáže u nich, spoznajú ich celkovú organizáciu a manažment, používané postupy a metódy odbornej práce, technické vybavenie, systém komunikácie so zákazníkmi, administrácie a systém zdravotného poistenia v krajine. Touto odbornou praxou v zahraničných firmách, ktorú študentom plne uznáme, podporíme intenzívny rozvoj ich kľúčových aj odborných kompetencií a zručností. Zlepšíme ich vyhliadky na lepšie uplatnenie na pracovnom trhu. Nadviazali sme spoluprácu aj s 2 špičkovými pracoviskami z odboru diplomovaný fyzioterapeut a zubný asistent. Vybraní študenti tu počas doplnkovej dlhšej odbornej stáže získajú špeciálne vzdelávacie výsledky, ktoré sú v Slovenských podmienkach málo dostupné a atraktívne doplnia vzdelávanie v relevantnom odbore. Projekt je zostavený ako dvojročný pre celkovo 58 účastníkov. Na trojtýždňové odborné stáže je plánovaných celkovo 43 vybraných študentov 3. ročníkov z každého študijného odboru. Na dlhšie špecializované odborné stáže pôjdu 8 vybraní študenti posledných ročníkov z odborov zubný asistent a fyzioterapeut. Projekt zahŕňa aj krátkodobú výučbu 4 odborníkov fyzioterapie zo špičkového rehabilitačného pracoviska na našej škole a odborné vzdelávanie pre 3 zamestnancov školy. Pre dosiahnutie želaných vzdelávacích cieľov sme so všetkými partnermi uzavreli ECVET partnerstvá, definovali očakávané vzdelávacie výsledky stáží, dohodli systémy ich hodnotenia , uznania a prenosu do nášho hodnotiaceho systému. Premysleli sme systém integrácie získaných skúseností do odborného vzdelávania na škole. Každý účastník dostane po absolvovaní stáže certifikát Europass mobilita. Projekt umožní rozvíjať kľúčové a odborné kompetencie a zručnosti účastníkov mobilít, výsledky projektu budeme systémovo šíriť medzi ostatných študentov a naši absolventi, ich budú prenášať aj do slovenskej zdravotníckej praxe. Výstupmi projektu bude modernizácia učebných plánov v jednotlivých študijných odboroch a celkového kurikula školy. Škola si posilní medzinárodné partnerstvá. Ako výstupy projektu vzniknú videá a prezentácie z absolvovaných odborných stáží, ktoré budeme používať vo vyučovaní odborných predmetov. Zverejníme ich aj na webovej stránke projektu a sprístupníme pre možné použitie ostatnými zdravotníckymi školami.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 821 08 Bratislava
Bratislava