Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čelíme výzvam vo svete práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046142
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:76524 €
Sumár projektu:KONTEXT/POZADIE PROJEKTU: Žiaci Obchodnej akadémie v Topoľčanoch (ďalej OA TO) sú dlhodobo pripravovaní na výkon ekonomických činností v rámci svojho študijného odboru (6317 M Obchodná akadémia) s dôrazom na štúdium odborných predmetov a cudzích jazykov. Majú možnosť prepojiť svoje teoretické poznatky s praxou a rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti v predmete cvičná firma, ale najmä počas odbornej praxe v reálnom prostredí firiem. OA TO ako organizácia žiadateľa v spolupráci so sprostredkovateľskou a partnerskou organizáciou ADC College, Dublin a partnerskými organizáciami uskutoční mobilitu študentov zameranú na odbornú prax vo firmách v Dubline v sept-okt 2018. CIELE PROJEKTU Všetky ciele projektu ČELÍME VÝZVAM VO SVETE PRÁCE sú v súlade s európskymi prioritami v národnom kontexte a operačnými cieľmi programu Erasmus+ v SR na rok 2018 a taktiež so Strategickým plánom rozvoja školy. Hlavný cieľ: -zlepšiť úroveň odborných vedomostí, zručností a kompetencií zúčastnených žiakov v oblasti administratívy a korešpondencie a obchodnej angličtiny prostredníctvom mesačnej odbornej praxe vo firmách v Dubline a posilniť ich uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku i v celej Európe. Špecifické ciele: - zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na OA TO, prepojiť teóriu a prax a podporiť vzdelávanie prácou (tzv. work-based learning) vo všetkých jeho formách prostredníctvom vytvorených partnerstiev medzi OA TO a týmito firmami - zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností zúčastnených žiakov prostredníctvom mobilitnej skúsenosti - posilniť úroveň uznávania vzdelávacích výstupov mobility prostredníctvom interného systému uznávania výsledkov podľa ECVET - podporiť účasť osôb so špeciálnymi potrebami na programe Erasmus+ prostredníctvom možnej účasti ťažko zdravotne postihnutej žiačky OA TO na mobilite POČET A PROFIL ÚČASTNÍKOV: 22 žiakov 4. roč OA TO (študijný odbor 6317 M Obchodná akadémia) a 2 sprevádzajúce osoby (učitelia OA TO). OPIS AKTIVÍT: OA TO: Výber žiakov na základe výberových kritérií. Vypracovanie všetkých dokumentov a zmlúv potrebných na realizáciu projektu. Jazyková odborná príprava a medzikultúrna príprava a administrácia online jazykovej prípravy a testov v rámci jazykovej podpory programu Erasmus + Informačné stretnutie účastníkov a ich rodičov. Administrácia a spracovanie dotazníkov na zber informácií o účastníkoch. Zabezpečenie dopravy do a z Dublinu. Zabezpečenie ochrany a bezpečia účastníkov, monitoring vo firmách a rodinách. Vyhodnotenie a diseminácia projektu. PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE: Podpora chápania kultúry a mentality hostiteľskej krajiny. Prideľovanie pracovných úloh účastníkom podľa ich vedomostí, zručností a kompetencií a cieľov odbornej prípravy Zabezpečenie primeraných pracovných podmienok. Určenie mentora, ktorý bude monitorovať a hodnotiť pokrok v odbornej príprave účastníka. SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ORGANIZÁCIA-ADC COLLEGE: Dohodnutie podmienok stáží predtým, ako účastník opustí svoju domovskú krajinu. Výber vhodných firiem v oblasti biznisu a administratívy rozmiestnenie účastníkov v nich. Zabezpečenie ubytovania, stravy v rodinách a dopravy v Dubline. Organizácia úvodného inštruktážneho stretnutia. Dohodnutie mentoringu a monitoringu žiakov. Vytvorenie núdzového kontaktného bodu pre žiakov s ťažkosťami. POUŽITÉ METODOLÓGIE: Dotazník, pohovor, pozorovanie, záznam o priebehu praxe, denník, správa o mobilite OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY, DOPAD A POTENCIÁLNE DLHODOBÉ PRÍNOSY: Zlepšovaním svojich odborných vedomostí, zručností a kompetencií v reálnom pracovnom prostredí a získaním skúseností z pobytu v cudzojazyčnom a multikultúrnom prostredí Dublinu, žiaci rozvinú i svoje kľúčové kompetencie, konkrétne schopnosť interaktívne používať nástroje ako jazyk, vedomosti, informácie a technológie; schopnosť nadväzovať vzťahy s inými, kooperovať, zvládať a riešiť konfliktné a problémové situácie; a schopnosť autonómne konať. Zvýšia si sebadôveru a samostatnosť, rozvinú svoje pracovné návyky, zlepšia si svoje jazykové zručnosti aktívnym používaním anglického jazyka v reálnom prostredí a posilnia svoje kultúrne povedomie. Mobilitná skúsenosť významne podporí ich šance na uplatnenie sa na trhu práce na Slovensku i v Európe, kde stúpa dopyt po kvalifikovaných, kompetentných a jazykovo zdatných zamestnancoch so skúsenosťami s prácou v multikultúrnom a cudzojazyčnom prostredí. Projekt motivuje súčasných i potenciálnych žiakov OA TO k zlepšeniu študijných výsledkov a jazykových schopností, keďže sú jedným z kritérií výberu a dôležitým predpokladom zvládnutia mobility. Integrovanie skúseností z mobility do osnov a učebných materiálov bude neoceniteľným zdrojom informácií pre žiakov, pedagógov i zamestnancov OA TO a zlepší kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na škole. Posilní sa modernizácia a internacionalizácia školy i jej reputácia. Možnosť zúčastniť sa mobility môže zvýšiť záujem žiakov ZŠ pri výbere strednej školy smerom k OA TO.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Topoľčany