Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Európska mobilita
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046118
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:84940 €
Sumár projektu:Projekt Európska mobilita je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality práce školy prostredníctvom vzdelávacích mobilít žiakov a sprevádzajúcich učiteľov. Podporuje žiakov v rozvíjaní svojich kompetencií (vedomosti, zručnosti, postoje) s cieľom posilniť svoj osobný rozvoj a zamestnateľnosť na trhu práce, zaistiť im uznanie kompetencií získaných prostredníctvom stáže v zahraničí, posilniť ich motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu, umožniť im profitovať z benefitov vzdelávacej mobility. Projekt napĺňa ciele programu Erasmus+ ako aj školského vzdelávacieho programu a Európskeho plánu rozvoja školy: posilniť účasť v mobilitných projektoch s cieľom rozvíjať odborné kľúčové kompetencie, technické zručnosti a tvorivosť pre odvetvia priemyslu budúcnosti, zlepšovať učenie sa cudzích jazykov a podporovať medzikultúrne povedomie v EÚ, demokraciu, rovnosť, rešpektovanie ľudských práv, vytvárať dlhodobé partnerstvá medzi SOŠ a podnikmi s cieľom podpory vzdelávania prácou, zvýšiť úroveň uznávania výsledkov vzdelávania v mobilitách, implementovať osvedčené postupy a skúsenosti do školského vzdelávacieho programu. Projekt je rozplánovaný na 14 mesiacov a počíta celkovo s účasťou 46 žiakov a 5 sprevádzajúcich učiteľov do 2 destinácií - Prahy a Malagy. Dvojtýždňové vzdelávacie mobility sa uskutočnia v 3 turnusoch a zúčastnia sa ich žiaci učebných aj študijných odborov: mechanik-špecialista automobilovej výroby (10), technik informačných a telekomunikačných technológií (14), pracovník marketingu – turizmus (14), komerčný pracovník v doprave – logistika (8) úmerne k počtu žiakov v jednotlivých odboroch. Do projektu sa zapojí min. 10% znevýhodnených a zdravotne postihnutých žiakov. Žiaci budú pracovať na 25 zmluvných pracoviskách pod vedením mentorov a plniť stanovené vzdelávacie výstupy v členení na vedomosti, zručnosti, kompetencie, rozpracované do vzdelávacích výstupov. Ku kvalite vzdelávacej mobility prispeje podpísanie Memoranda o porozumení medzi školou a hostiteľskými organizáciami s priamymi zmluvnými väzbami na ďalšie pracoviská. V Memorande sa dohodli najmä ciele, kritériá a postupy pre zabezpečenie kvality, hodnotenia, potvrdenia a uznávania vedomostí, zručností a spôsobilostí stážistov. Pri hodnotení úspešnosti mobility sa využijú rôzne nástroje: Hodnotiaci list účastníka vzdelávacej mobility, Europass Mobilita, Europass - dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu. Hlavné aktivity v rámci projektu zahŕňajú informovanie a výber účastníkov mobility, prípravu na stáž, zabezpečenie praktických záležitostí a logistiky, vhodných pracovísk, monitoring a mentoring účastníkov, evaluáciu stáže, certifikáciu, validáciu získaných zručností a kompetencií účastníkov, disemináciu a implementáciu výsledkov projektu do ŠkVP. Šírenie informácií o projekte sa uskutoční okrem tradičných komunikačných kanálov aj prostredníctvom nástrojov eTwinning a School Education Gateway. Očakávané výsledky a dopad projektu: a) na žiakov: získanie nových vedomostí a zručností vo svojom odbore, zlepšenie cudzojazyčných kompetencií, rozvoj mäkkých zručností, upevnenie sebadôvery, validácia získaných zručností a kompetencií stážovými pracoviskami aj školou, rast šancí zamestnať sa doma i v zahraničí; b) na školu: rast kapacity pre modernizáciu a internacionalizáciu, rozšírenie siete partnerov, získanie nových skúseností s tvorbou a realizáciou európskych projektov, implementácia získaných inovácií do pedagogických dokumentov školy a vlastných aktivít; c) na hostiteľské organizácie: výmena skúseností v sektore odborného vzdelávania a prípravy, získanie nových skúseností s organizáciou mobilít, s procesom uznávania a validácie kompetencií získaných počas vzdelávacej mobility. Dlhodobým prínosom projektu bude najmä rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných odborných škôl v meste a NSK, nové partnerstvá s podnikmi s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola,Pod amfiteátrom 7, Levice
Levice