Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Učenie sa praxou
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046111
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:148568 €
Sumár projektu:Vďaka platforme E+ a projektu "Učenie sa praxou" chceme poslať na odbornú stáž do zahraničia 48 záujemcov. Žiaci študijného odboru 6323 K 00 Hotelová akadémia a učebných odborov 2977 H cukrár kuchár a 2978 H cukrár pekár dostanú možnosť nadobudnúť nové skúsenosti v rámci nimi zvolenej profesie (kuchár, čašník/ servírka a cukrár). Výučba v hostiteľských organizáciách (hotelových a gastronomických zariadeniach v Česku, Maďarsku, Nemecku a Francúzsku) bude prebiehať pomocou metódy "Learning by doing". Žiak získa poznatky (ktoré by inak nemal možnosť nadobudnúť na Slovensku) pomocou riešenia konkrétnych, problémových situácií na pracovisku pod dohľadom tútora. Nové skúsenosti (v podobe inštruktážnych videí, prezentácií, foto- dokumentácie atď.) implementujeme do konkrétnych vyučovacích predmetov našej školy. Takýmto postupným vkladaním celoeurópskych obsahov učiva do nášho edukačného kontextu dôjde k modernizácii a skvalitneniu odborného aj teoretického vzdelávania. Zvýši sa úroveň vedomostí, zručností postojov a návykov nie len absolventov mobilít, ale všetkých žiakov školy. Veríme že vďaka projektu posilníme našu medzinárodnú spoluprácu s partnerskými školami a podnikmi a vytvoríme nové partnerstvá. Projekt je zameraný aj na zlepšovanie úrovne validácie a uznávania vzdelávacích výstupov. Pre tento účel sme sa v spolupráci s partnermi pokúsili vytvoriť kvalitnú dokumentáciu. Všetky tieto ciele korešpondujú s napĺňaním potrieb inštitúcie v kontexte jej európskeho plánu rozvoja. Ich naplnenie by malo z dlhodobého hľadiska viesť k internacionalizácii a modernizácii inštitúcie. K celkovému zatraktívneniu školy pre potenciálnych žiakov a nových projektových partnerov.
Koordinátor:Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Košice