Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FotoRiga
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046098
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12449 €
Sumár projektu:Pri prebiehajúcej partnerskej spolupráci s učiteľmi z lotyšskej Nacionala Makslu vidusskola sme zistili, že na ich škole sa vo štvrtom kvalifikačnom ročníku orientujú na umeleckú fotografiu. Ich fotografický ateliér je vybavený stredno- a veľkoformátovými fotoaparátmi Linhof a Pinhole Camera, ktorými naša škola nedisponuje. Ich skúsenosti a technické vybavenie sme videli ako príležitosť obohatiť našich študentov odboru fotografický dizajn o tento typ vzdelávacích kompetencií. Naši študenti sa zúčastnia mesačnej stáže na partnerskej škole, kde vypracujú zadanie: Vytvoriť 15-20 stredno- a veľkoformátových fotografií s použitím fototechniky Linhof alebo Pihnole Camera s témou mestskej krajiny v Rige a okolí. Aj my aj partnerská škola pracuje metódou vzdelávania prostredníctvom projektov (project based learning). Prácu stážistov budú viesť a na konci stáže hodnotiť odborní pedagógovia prijímajúcej organizácie. Cieľom je, aby sa študenti naučili používať spomenuté kamery a využiť ich možnosti pre fotografický tvorivý akt (kipovanie, nastavenie hĺbky ostrosti, práca s poltónmi a s kresbou v tmavých plochách, väčšie možnosti kompozície, svetelnej škály ai.). Majú byť vedení k umeleckej fotografii, kde sa prejaví vplyv prostredia, zastihnú kultúru krajiny a v ich diele bude postrehnuteľný ich jedinečný autorský rukopis. Majú sa naučiť vyvolať alebo vytlačiť stredno- a veľkoformátové fotografie na vysokej technickej úrovni. Zároveň si majú zvýšiť jazykové kompetencie a majú získať skúsenosť práce v medzinárodnom kolektíve. Vo výberovom konaní vyberieme štyroch vnútorne motivovaných študentov odboru fotografický dizajn s dobrým prospechom z odborných predmetov a s komunikačnou úrovňou angličtiny podľa vopred stanoveného kľúča. Vzdelávacie výstupy sú zhrnuté do nasledovných kompetencií: Ovládanie teoretických vedomostí o práci so stredno- a veľkoformátovými kamerami; vytvorenie skíc; využitie technických možností zadanej fototechniky; nájsť optimálne výtvarné vyjadrenie; schopnosť urobiť fotografie na vysokej technickej úrovni a vytvoriť fotografické umelecké dielo s obsahom. Vzdelávacie výstupy súčasťou hodnotiaceho formulára, ktorého výsledok bude prenesený do národnej klasifikácie a známka bude zapísaná ho prislúchajúceho klasifikačného obdobia. Pedagógovia našej školy získajú prehľad o spôsobe výučby umeleckej fotografie v hostiteľskej škole a môžu vhodné postupy zahrnúť do učebných osnov.
Koordinátor:Súkromná Stredná Umelecká Škola Animovanej Tvorby
Bratislava