Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoločné kroky pre našu budúcnosť v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046091
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59668 €
Sumár projektu:Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová vychováva zamestnancov pre hutnícky priemysel. Napriek vynikajúcej spolupráci so svojim zriaďovateľom a zároveň kľúčovým zamestnávateľom v regióne (ŽP a.s.) pociťuje škola potrebu neustále zvyšovať svoju kvalitu a ponúknuť žiakom širšie možnosti smerom do zahraničia. Cieľom projektu je prostredníctvom podpory internacionalizácie SSOŠH ŽP zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a výcviku pre lepšie pokrytie požiadaviek na absolventov zo strany ich budúceho zamestnávateľa. Hlavný cieľ projektu v sebe zahŕňa riešenie viacerých problémov, ktoré môžeme vymedziť prostredníctvom čiastkových cieľov projektu: 1 . Vybudovať funkčné partnerstvo s partnermi projektu pre dlhodobú budúcu spoluprácu. 2. Transformovať inovatívne postupy vzdelávania od partnerov do vyučovacieho procesu SSOŠH ŽP. Realizácia projektu je rozdelená do troch aktivít – Príprava mobilít, Realizácia mobilít, Hodnotenie mobilít a implementácia výsledkov. V rámci projektu chceme realizovať tri stáže žiakov našej školy v partnerských školách v Českej republike, ktorých zameranie je veľmi podobné nášmu a môžu študentom poskytnúť praktickú výučbu na zariadeniach, ktoré naša škola nemá k dispozícii. Spolu sa mobilít zúčastní 29 žiakov s dostatočnými teoretickými a praktickými vedomosťami (znalosťami), ktoré si môžu počas stáže upevniť a rozšíriť o nové poznatky. Výsledkom projektu budú nové kompetencie, znalosti a zručnosti našich žiakov a pedagogických zamestnancov, ktoré budú následne transformované do vyučovacieho procesu školy. Realizácia projektu umožní vytvorenie významných nehmotných výstupov (znalosti a kompetencie žiakov a pedagógov, nové kontakty, nové partnerstvá, inovované postupy) a hmotných výstupov (inovované učebné materiály, správy z mobilít, certifikáty). Projekt bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov stáží, očakávame pozitívny dopad v oblasti praktickej výučby, zvýšenie kvality duálneho vzdelávania; v oblasti internacionalizácie školy a upevňovania spolupráce so zahraničnými partnermi. Očakávame, že využitie výsledkov dosiahnutých realizáciou tohto projektu, nám umožní pokračovať v skvalitňovaní systému duálneho vzdelávania, v nadväzovaní nových partnerstiev a napredovať v zmysle stratégie rozvoja školy.
Koordinátor:Sukromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová
Podbrezová