Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prax dopravákov pre potreby praxe II
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046085
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55948 €
Sumár projektu:Projekt "Prax dopravákov pre potreby praxe II"organizuje Stredná priemyselná škola dopravná vo Zvolene v spolupráci so sprostredkovateľskou agentúrou Agamos s.r.o. z Českej republiky a s firmami v Českej republike. Naša škola sa už 48 rokov venuje vzdelávaniu stredoškolskej mládeže a je jasne profilovaná v oblasti dopravy. V súčasnej dobe je jednou z posledných priemysloviek v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Aj to ju zaväzuje k udržiavaniu "priemyslováckej" tradície vysokej kvality vzdelávania a k snahe neustále napredovať. Slogan školy znie :"Život je pohyb, pohyb je doprava!" Je v ňom zakotvená dynamika procesov v neustále sa rozvíjajúcom odvetví dopravy, ktorá sa nachádza vo všetkých oblastiach hospodárstva. Svoje pevne vybudované dobré meno šíri ďaleko za rámec samosprávneho kraja. Cieľom projektu je neustále zvyšovať odbornú úroveň našich žiakov so zámerom ich ďalšieho rastu. Zahraničnou praxou získajú priamy kontakt s konkrétnou firmou a majú jedinečnú možnosť ju porovnať s obdobnou na Slovensku,. V odbornej oblasti sú cenné nové vedomosti a zručnosti, ako aj prehĺbenie už nadobudnutých kompetencií. Súčasťou celého procesu je aj uvedomenie, že vzhľadom na rýchly rozvoj techniky nastáva nutnosť neustáleho vzdelávania sa . Predpokladáme, že v zahraničných firmách prídu naši žiaci do styku s novinkami vo svojich odboroch a získajú tu aj nové skúsenosti. Škola je živý, dynamický a neustále sa rozvíjajúci organizmus, ktorý, ak má správne napredovať, musí byť v pohybe a posúvať smerom hore nielen žiakov, ale aj pedagógov. Do projektu sme zapojili žiakov všetkých študijných odborov školy. Celý projekt sme rozdelili na dve aktivity. Prvá aktivita sa skladá z troch turnusov a trvá dva týždne. V prvom turnuse sa piati žiaci odboru technika a prevádzka dopravy zúčastnia odbornej praxe v automobilke Tatra v Kopřivnici. Druhý turnus sa uskutoční v meste Havířov a zapojili sme do neho štyroch žiakov odboru technika a prevádzka dopravy a troch žiakov odboru elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách. Miestom tretieho turnusu je Olomouc a zúčastnia sa ho dvanásti žiaci z odboru prevádzka a ekonomika dopravy, zamerania logistika v doprave a cestná doprava. Druhá aktivita sa týka dlhodobej trojmesačnej stáže, ktorá sa uskutoční v autoservise Autochodura s.r.o. v Havířove a zúčastnia sa jej dvaja čerství absolventi odboru technika a prevádzka dopravy. Obsah stáží bude prispôsobený študijnému zameraniu účastníkov. Stážisti budú praxovať v malých a stredných podnikoch, ale aj vo veľkých podnikoch pôsobiacich v rôznych oblastiach dopravy. Každý účastník stáže bude mať svoj pracovný program, ktorý bude prispôsobený nielen jeho potrebám, ale aj potrebám trhu práce a požiadavkám zamestnávateľov. Pred odchodom na stáž škola zrealizuje prípravu účastníkov, ktorá sa bude skladať z kultúrnej , odbornej, praktickej a jazykovej časti. Je nevyhnutné, aby si naši žiaci svoje odborné, profesijné i osobnostné skúsenosti overili na širšej pôde, nielen v škole a na miestach praxe doma, ale aj v zahraničí. Majú tak možnosť, nadobudnúť širší pohľad na svet automobiliek, na spôsob a fungovanie trhu práce, majú možnosť sledovať ako sa pracuje a komunikuje so zákazníkom i zamestnancom a porovnávať, hodnotiť, tvoriť si vlastný názor. Zároveň si tým môžu prehĺbiť svoje sociálne kompetencie, získať väčšiu samostatnosť, poznať nové kultúrne prostredie a zvýšiť svoju pracovnú mobilitu. Hlavným cieľom projektu je neustále zvyšovanie kvality, odbornej spôsobilosti i všestrannej rozhľadenosti našich žiakov. V súčasnosti je nemysliteľné, aby sme vzdelávali žiakov bez prepojenia na trh práce. Len neustálym zvyšovaním kvality našich žiakov dosiahneme ich neobmedzené uplatnenie sa aj v medzinárodnom meradle. A tak výsledok praxe bude prínosom nás učiteľov školy, budúcich zamestnávateľov, ale aj všetkých ostatných žiakov školy. Slovensko je členom EU a vďaka tomu sa našim študentom, získaním medzinárodných certifikátov - Europas mobilita otvorí medzinárodný pracovný priestor. Len skúsenosťami takéhoto rozmeru nadobudnú kompetencie, porovnateľné s inými vyspelejšími krajinami.
Koordinátor:Stredna priemyselná škola dopravná
Zvolen