Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technické zručnosti v praxi
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046055
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:37104 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom projektu je boj proti rastúcej nezamestnanosti najmä u mladých v regióne Rožňava a podpora a motivácia žiakov. Nepriaznivý demografický vývoj a nezáujem o štúdium hlavne na technických školách vedie tomu, že sa na školu dostávajú aj žiaci so slabšími študijnými výsledkami, zvyčajne aj s nedostatočnými vedomosťami a zručnosťami, chýba im schopnosť tvorivo myslieť a logicky nachádzať súvislosti. V danej skupine sú aj žiaci z rómskeho etnika, ktorí žijú v málo podnetnom prostredí a nemajú vhodné podmienky na prípravu na vyučovanie v domácom prostredí. Uvedená skutočnosť má vplyv na predčasné ukončenie štúdia. Kompetencie našich učiteľov sú na dobrej úrovni, väčšina z nich absolvovala školenie zamerané na využívanie rôznych moderných technológii vo výučbe. Nedostatok kvalitnej didaktickej techniky, či potrebných technologických zariadení pre odborný výcvik a odbornú prax neumožňuje škole dostatočne modernizovať výchovno-vzdelávací proces a pripraviť komplexne vybavenú osobnosť dobre pripravenú pre trh práce EÚ. Ďalším cieľom projektu je zlepšenie kvality a atraktívnosti odborného technického vzdelávania v oblasti stavebníctva, grafiky a elektrotechniky a internacionalizácia školy. Škola chce zamerať pracovný program stáží hlavne na oblasti, v ktorých nie je schopná zabezpečiť kvalitný odborný výcvik, či odbornú prax žiakom. Škole chýba dielňa na odbornú prax pre žiakov stavebných odborov, či moderné laboratórium, kde by žiaci mohli vykonávať skúšky materiálov. Mobilita žiakovi stavebných odborov sa zameria aj na architektúru jednotlivých krajín. Žiaci sa v konkrétnych a lukratívnych reáliách bližšie zoznámia s najdôležitejšími zákonmi platnými pre umeleckú tvorbu v určitom časovom období a v určitej krajovej oblasti. Umožní im to lepšie pochopiť architektonickú dispozíciu, t. z. pôdorysný a výškový rozsah stavby, usporiadanie objemov, hmoty alebo jej kompozíciu. U žiakov odboru grafik digitálnych médií sa chceme zamerať hlavne na prácu s rôznymi aplikačnými softvérmi na tvorbu grafiky, webstránok, úpravu fotografií, videí a elektonických publikácií. U žiakov odboru mechanik elektrotechnik sa zameriame na zdokonalenie vedomosti v oblasti návrhu, výroby a testovania plošných spojov, programovania strojov a zariadení a pod. V odbore autoopravár sa zameriame na základné činnosti spojené s demontážou a montážou častí motorového vozidla , napr. prevodovky, výmeny hlavy motora, riadenia a brzdový systém. Škola chce prispieť k prehľbeniu a k zintenzívneniu odbornej príprav žiakov ich zapojením do projektu. Pre úspech v práci, ale aj v živote, okrem odborných znalostí a zručností, býva často dôležitá schopnosť jednotlivca dobre spolupracovať, komunikovať s inými ľuďmi. Mobilita žiakov školy im umožní nielen spoznať nové moderné technológie, pracovné postupy , ale získajú reálny pohľad na riešenie problémov a adaptujú sa na cudzojazyčné pracovné prostredie. Stáž im umožní oboznámiť sa s inou krajinou EÚ, jej históriou a súčasnosťou, spoznajú kultúru, mentalitu národa, nadviažu nové kontakty či priateľstvá. Účastníci projektu reprezentujú 5 odborov školy, a to: staviteľstvo, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení,grafik digitálnych medií a autoopravár. Počet účastníkov podľa cieľových krajín a odborov: a) Cieľová krajina: Spojené kráľovstvo - Portsmouth. Počet účastníkov 6. Odbory: grafik digitálnych médií, mechanik elektrotechnik a staviteľstvo. Predpokladaný termín stáže: október - november 2016. Doba stáže: 3 týždne. b)Cieľová krajina: Maďarsko - Budapešť. Počet účastníkov 6. Odbory: mechanik elektrotechnik, autoopravár,mechanik strojov a zariadení.Predpokladaný termín stáže: október - november 2016. Doba stáže: 3 týždne. Vzhľadom na to, že v našom regióne je málo výrobných firiem, žiaci nemajú veľa možností absolvovať prax, resp. odborný výcvik v reálnej firme. Overenie teoretických poznatkov a získavanie nových zručností prostredníctvom práce vo firmách umožní skvalitniť ich odbornú prípravu, ale aj jazykovú prípravu a lepšie ich pripraviť na trh práce. Účastníci projektu sú maloletí, ich zdravotný stav je vynikajúci, nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť. Jazyková úroveň z anglického jazyka podľa kvalifikácií CEF je na úrovni B1 a B2. Odborná stáž umožní účastníkom získať, resp. zlepšiť nasledovné kompetencie: • oboznámiť sa s novými pracovnými metódami a postupmi, • získať informácie o moderných technológiách a o ich aplikácii, • spoznať pracovnú morálku a disciplínu na pracovisku, • precvičiť si používanie cudzieho jazyka v bežnej komunikácii, • oboznámiť sa s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a využívať ju pri získavaní praktických zručností, • posilniť vlastný osobnostný rozvoj, • spoznať historické pamiatky a architektúru danej krajiny, • rozšíriť celkový spoločenský rozhľad, • spoznať možnosti profesijného rastu a pracovných príležitostí v Európe.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Rožňava