Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046031
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:55777 €
Sumár projektu: Projekt "Zvyšujeme kvalitu odborného vzdelávania" má naplniť dva špecifické ciele. Prvý, určený pre mobilitu žiakov, "ponúknuť hosťovi gastronomický zážitok používaním miestnych, zdravých surovín v spojení s kulinárskym umením". K naplneniu tohto cieľa je potrebné overiť kompetencie žiakov, a to prostredníctvom odbornej stáže priamo v reštauráciách v hoteloch na Malte a v Taliansku. Žiaci však nadobudnú aj nové znalosti a schopnosti, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie tohto cieľa - spoznať sortiment jedál a nápojov pripravovaných zo zdravých surovín lokálnych výrobcov a pestovateľov, spoznať postupy prípravy a realizácie pri zabezpečovaní slávnostných príležitostí, riadiť práce v bežnej gastronomickej prevádzke, voliť správne technologické postupy práce a suroviny pri príprave zdravých pokrmov, pripraviť zdravé pokrmy teplej a studenej kuchyne podľa tradičných receptúr, osvojiť si schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme, ale aj spoznať kultúrne prostredie a zvyklosti, rozvinúť si jazykové a komunikačné zručnosti a kompetencie týkajúce sa komunikácie s hosťom ale i spolupracovníkmi. Žiaci na konci odbornej stáže majú samostatne zvládnuť praktické úlohy zadané mentorom hotela priamo v strediskách reštaurácií v bežnej prevádzke, ale i počas slávnostnej príležitosti. Naplnením týchto cieľov budú žiaci na vyššej teoretickej i praktickej úrovni, zlepšia si svoj profil a budú lepšie pripravení na uplatnenie sa na trhu práce doma i v zahraničí. Budú hodnotení aj prostredníctvom kvalifikácie ECVET. Druhý špecifický cieľ, určený pre pedagogických zamestnancov, je "aplikovať pozitívne poznatky zo systému prepojenia teoretickej a praktickej prípravy žiakov pre potreby praxe a zakomponovať ich do učebných osnov Školského vzdelávacieho programu". Pedagogickí zamestnanci účasťou na mobilite "job shadowing" priamo v inštitúte vzdelávania na Malte, získajú pozorovaním a komunikáciou so svojimi kolegami na Malte, vedomosti o osvedčených postupoch, metódach a formách na teoretickom i praktickom vyučovaní, nadobudnú schopnosť inovovať a modernizovať odborné vzdelávanie, získajú zručnosti a kompetencie na zhodnotenie systému uznávania a validácie odborných vedomostí, kompetencií a zručností žiakov, ECVET. Mobility žiakov, odbornej stáže, sa zúčastnia žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia a žiaci 1. ročníka nadstavbového štúdia podnikanie v remeslách a službách. Vybraní 6 žiaci sa zúčastnia stáže v Taliansku a 8 žiakov na Malte, na jeseň roku 2018. Spomedzi pedagogických zamestnancov budú vybraní 5, ktorí absolvujú mobilitu priamo v Institute of Tourism Studies na Malte. Všetci účastníci mobilít získajú od prijímajúcich organizácii Certifikát o absolvovaní mobility, škola im odovzdá Europass mobilita s popisom nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií. Žiaci v Europasse budú mať uvedené aj výsledné hodnotenie ECVET. Okrem toho, po úspešnom absolvovaní štúdia na našej škole, k maturitnému vysvedčeniu dostanú aj Europass dodatok k vysvedčeniu s popisom nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií za celé štúdium na škole. Škola propagovaním možnosti získania týchto medzinárodne uznávaných certifikátov a európskych nástrojov hodnotenia, zvýši záujem o odborné vzdelávanie u žiakov základných škôl a ich rodičov. Naplnením stanovených cieľov získa na atraktivite, bude modernizovať a zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania, budovať kvalitnú medzinárodnú sieť, aplikovať získané poznatky do interných dokumentov školy, ale aj zvýši záujem pedagogických zamestnancov a žiakov o účasť na zahraničných mobilitách. Výsledkom bude škola, ktorá sa sústavne modernizuje, je v spojení so svetom a jej žiaci, absolventi majú vyššie šance uplatniť sa na trhu práce.
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb
Žiar nad Hronom