Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získajme odborné zručnosti v Európe
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046019
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:136272 €
Sumár projektu:Potreba realizácie projektu vychádza z potrieb školy a jej Európskeho plánu rozvoja. Medzi hlavné priority patrí prepojiť teóriu a prax, rozvoj odborných kompetencií, absolvovať odbornú prax v zahraničí, zlepšiť jazykové kompetencie v spoločenskej a odbornej komunikácii a získať kultúrne a sociálne kompetencie v európskej krajine. Projekt je určený pre učiacich sa (mobilita) a zamestnancov (odborná príprava zamestnancov v zahraničí). Pre zamestnancov je projekt koncipovaný ako individuálna stáž. Hlavný cieľ projektu je získať a rozvíjať praktické zručnosti pre potreby trhu v odborných predmetoch. Súčasne cieľom projektu je zvýšiť jazykovú kompetenciu v odbornom styku a sociálna adaptácia účastníkov v medzinárodnom prostredí. Pre učiacich sa (žiakov školy vo veku 17 - 19 rokov) sú odborné pracovné stáže zamerané pre žiakov odboru Hotelová akadémia, kuchár Seafood gastronómia, kde žiaci nadobudnú praktické zručnosti v práci so surovinami a prípravou jedál, ktoré nie sú národnou kuchyňou Slovenska. Získajú praktické skúsenosti z reálnych podmienok reštaurácií zameraných na Seafood. Naučia sa pracovať so surovinami, ktoré nie sú typickými pre slovenskú kuchyňu, pripravovať a servírovať špecifické jedlá morskej kuchyne. Žiaci odboru Pracovník marketingu získajú praktické zručnosti pri ovládaní najpoužívanejších grafických programov Adobe. Budú spracovávať mediálne výstupy prostredníctvom grafických programov reálne využívaných v marketingových a mediálnych firmách. Pre zamestnancov (Odborná príprava zamestnancov v zahraničí) sú určené praktické odborné stáže pre učiteľov odborných predmetov. Stáže sú zamerané na aktivity priamo spojené s výkonom práce vo zvolenom zariadení, alebo sledovaní odborných činností v tomto zariadení. Hlavnými cieľmi odbornej stáže sú zvyšovať odborné kompetencie učiteľa pri vyučovanie odborného predmetu, získať praktický pohľad na odbornú problematiku pre vyučovací predmet, spoznať nové moderné trendy v gastronómii. Predpokladaný dopad projektu je profesijný, osobný rozvoj účastníka. Aktivity projektu umožnia účastníkom rozvoj zručností a kompetencií pre ich uplatnenie na trhu práce. Pozitívne skúsenosti motivujú účastníkov šíriť svoje skúsenosti, čím prispievajú k šíreniu dobrého mena organizácie, ktorá im túto možnosť poskytla. Zároveň sa zvyšuje odborná kvalita školy tým, že sa inovujú školské vzdelávacie programy na základe reálnych pracovných skúseností. ktoré prispievajú k vyššej odbornej pripravenosti absolventov školy. Škola prostredníctvom zamestnancov, ktorí boli účastní na projekte získa partnerov pre novú spoluprácu, vzájomné výmeny v profesijnej oblasti a recipročne môže škola byť kvalitným hosťujúcim partnerom, čo umožní efektívny rozvoj v medzinárodnej spolupráci.
Koordinátor:Hotelová akadémia
Liptovský Mikuláš