Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitou k rozvoju odborných kompetencií v zdravotníckych odboroch
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046015
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41500 €
Sumár projektu:Obsahom projektu je realizácia odborných zahraničných stáží žiakov odborov Zdravotnícky asistent, Masér a Masér pre zrakovo hendikepovaných v Čechách (České Budějovice). Projektu sa zúčastnia žiaci strednej odbornej školy študijných odborov Zdravotnícky asistent, Masér a Masér pre zrakovo hendikepovaných vo veku 17 - 19 rokov, ide o žiakov 3. a 4. ročníka. Oboch stáží sa zúčastní celkom 20 žiakov, 10 žiakov z odboru Zdravotnícky asistent, 8 žiakov z odboru Masér a 2 žiaci z odboru Masér pre zrakovo hendikepovaných. Stáž v Českých Budějoviciach bude prebiehať v zmluvných zdravotníckych a sociálnych zariadeniach partnerskej školy. Stáž prebehne v 2 termínoch - november 2018 a október 2019. Najväčší prínos projektu vidíme pre cieľovú skupinu v nasledujúcich oblastiach: - získanie nových poznatkov z praxe v odboroch zdravotnícky asistent a masér, - prehĺbenie odborných vedomostí a zručností, - prehĺbenie komunikatívnych schopností, - zoznámenie sa s pracovným prostredím v cudzej krajine, s prístupom zdravotníckeho personálu k pacientovi a so vzájomnými interpersonálnymi vzťahmi, - zabezpečenie lepšieho etablovania sa na otvorenom európskom trhu práce, - uskutočnenie inovácie a modernizácie vzdelávania a odbornej praxe, - poskytnutie príležitosti pre mladých ľudí získať kvalitnú prípravu na povolanie, - zvýšenie zamestnanosti absolventov, - zvýšenie povedomia o kultúre a histórii Českej republiky, - vytvorenie vzájomných väzieb medzi žiakmi oboch krajín, uvedomenie si európskeho občianstva a vedomia európskej identity, - zoznámenie sa s miestnym jazykom a prehĺbenie jazykových znalostí. Významný vplyv bude mať realizácia projektu predovšetkým aj na sféru verejného povedomia o škole a o jej aktivitách, na zvýšenie prestíže školy a konkurencieschopnosti žiakov.
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta
Levoča