Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moje budúce povolanie - moje hobby.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046014
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:47997 €
Sumár projektu:Partnerom projektu je talianska škola Liceo Ginnasio Statale G.B. Bodoni e sez. annessa Liceo Scientifico so sídlom v meste Saluzzo a česká firma Agamos so sídlom v Horní Suché. Vysielajúcou organizáciou je slovenská Stredná odborná škola technická so sídlom v Michalovciach. Projekt vznikol vzájomnou spoluprácou všetkých zúčastnených organizácií. Projekt je určený pre 26 študentov (zo sociálne slabšieho prostredia) technických odborov, ktorí budú pracovať na zmluvných pracoviskách prijímajúcich organizácií. 10 študentov odboru mechanik elektrotechnik bude pracovať vo firme Energorozvody v Javorníku, 5 študentov odboru mechanik nastavovač bude pracovať vo firme Tatra Trucks v Koprivniciach, 5 študentov odboru mechanik nastavovač bude pracovať vo firme Tawesco v Koprivniciach a 6 študentov odboru mechanik mechatronik budú pracovať v talianskyh firmách Nazari Automazioni, Meccanica Barbero srl a LA.RA Srl Officina Meccanica Di Precisione po dvaja. Cieľom projektu je získanie pracovných skúseností v zahraničí, študenti sa budú podieľať na: -konkrétnej výrobnej, montážnej, alebo inštalačnej činnosti v danej firme -na výrobe na moderných obrábacích strojoch -na moderných elektroinštaláciách -zoznámia sa s organizáciou výroby -zoznámia sa s rôznymi stupňami automatizácie, príp. robotizácie -zdokonalia sa v ovládaní cudzieho jazyka -každý žiak má stanovený počet jednotiek ECVET, ktorý bude musieť plniť -každá jednotka má hodnotiace kritéria, žiaci sú nimi vopred oboznámení -po návrate sú body prevedené na známky ako súčasť klasifikácie Popri pracovnom programe sú pre študentov predbežne dohodnuté aj exkurzie a návšteva partnerskej školy v Taliansku spojená s besedou s miestnymi študentmi a učiteľmi, športové a kultúrne aktivity. Na stáž budú vybraní študenti 3. a 4. ročníka, študenti so záujmom o stáž, ochotou naučiť sa niečo nové, spoznať inú krajinu s odlišnou kultúrou, mentalitou, študenti, ktorí majú dobré študijné výsledky, ale uprednostnení budú študenti zo sociálne slabšieho prostredia (ideálne poberajúci sociálne štipendium). Skupina bude pozostávať z chlapcov vo veku 17 – 18. rokov. Projekt sa snaží podporovať väčšiu možnosť uplatnenia študentov na pracovnom trhu, stážisti si zvyšujú svoju odbornosť, získavajú prax v cudzojazyčnom prostredí. Projekt je úplne v súlade s našimi cieľmi a požiadavkami, snaží sa okrem iného minimalizovať slabé stránky školy – zastarané technické vybavenie školských pracovísk odborného výcviku, neschopnosť chlapcov zo sociálne slabších rodín nájsť si prax vo firmách. Projekt tiež podporuje rozvoj osobnosti, kladie dôraz na mravné a etické hodnoty človeka, zvyšuje personálne kompetencie stážistov – komunikatívnosť, asertívne chovanie, tolerancia, adaptabilita, slušné správanie. Medzi ďalšie výhody patrí tiež zlepšenie stážistov v cudzích jazykoch, hlavne v angličtine, s ktorou majú väčšinou problémy, tiež sa rozšíri ich kultúrne povedomie tým, že spoznali odlišnú krajinu a jej zvyky. Očakávame tiež vyšší záujem o štúdium na našej škole, v rámci diseminácie cielime tiež na potenciálnych študentov a ich rodičov nielen počas Dňa otvorených dverí, ale tiež na veľtrhu stredných škôl. Predpokladáme tiež, že výsledky projektu sa premietnu aj v ďalšom priebehu praxe na škole. Na projekte pracujeme od jesene 2017, keď sme sa najprv s partnerskou školou v Taliansku dohodli na podmienkach a pracovných aktivitách stážistov, potom nás oslovila firma Agamos s pracovnými ponukami pre našich študentov v Čechách. Všetky aktivity sme naplánovali v dĺžke trvania jedného roka. S partnerskými organizáciami sa nám výborne spolupracuje, majú už skúsenosti s projektmi a aj učitelia aj vedenie oboch organizácii nám vychádza v ústrety. Projekt je obohatením nielen všetkých zúčastnených, ale má pozitívny dopad aj na školu ako celok.
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
Michalovce