Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zvýšenie šancí študentov OA na trhu práce
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA102-046002
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:50840 €
Sumár projektu:Podľa posledných štatistík, nezamestnanosť mladých v Európe je stále vysoká a je potrebné ju riešiť. Slovensko, v rámci štátov EÚ, nie je výnimkou. Problém slovenského školstva je v pretrvávajúcom nedostatočnom prepojení medzi vzdelávacím systémom a trhom práce. Mnohým absolventom chýba dostatok praxe a pracovné návyky. Firmy pri pohovoroch s mladými narážajú aj na slabé jazykové znalosti. Projekt Obchodnej akadémie v Ružomberku pod názvom „Zvýšenie šancí študentov OA na trhu práce“ je zameraný na získanie pracovných skúseností našich žiakov pri výkone odbornej praxe v zahraničí a rozvoj jazykových schopnosti. Hlavným cieľom realizácie projektu je vytvoriť pre žiakov príležitosti na overenie si odborných kompetencií a získanie nových absolvovaním odbornej praxe v prostredí európskej dimenzie, ako aj skvalitniť ich jazykové kompetencie, čo zvýši ich šance na trhu práce. Podpornými cieľmi sú: posilnenie sebavedomia, rozvoj interpersonálnych zručností a podpora rovnosti začlenením žiakov z málo podnetného prostredia. Prínosom navyše bude rozšírenie interkultúrneho povedomia žiakov, čo prinesie porovnanie medzinárodného prostredia s našim. Stáž v zahraničí prispeje k osobnostnému rozvoju žiakov a k získaniu pracovných návykov. Účastníci stáže počas odbornej praxe spoznajú pracovnú morálku v inej európskej krajine a nadobudnú nové pracovné kontakty a nové priateľstvá. Do projektu plánujeme zapojiť študentov dvoch odborov – obchodnej akadémie a služieb v cestovnom ruchu. Výhodou absolventa OA je skúsenosť s marketingovou činnosťou v tuzemsku a najmä v zahraničí. V odbore služby v cestovnom ruchu je nevyhnutné aktívne používanie cudzieho jazyka v rôznych situáciách a každý absolvent by mal byť schopný využívať moderné formy marketingovej stratégie a propagácie cestovného ruchu. Uplatniť sa v konkurencii mladých znamená flexibilne reagovať na potreby trhu práce a teda byť neustále v kontakte novými trendmi vo svojom odbore. Zahraničnej mobility sa zúčastnia 2 skupiny žiakov: 16 študentov 4. ročníka,8 OA a 8 SCR vo veku 18-19 rokov a druhá skupina žiaci 3. ročníka – 12 žiakov odboru OA vo veku 17-18 rokov, ktorí absolvujú štrnásťdňovú stáž v Maďarsku, v hlavnom meste Budapešti. Žiaci budú vybraní na výkon odbornej praxe podľa objektívne stanovených kritérií, vypracujú štruktúrovaný životopis a vyplnia nevyhnutné formuláre ku výkonu praxe. Obsah výkonu odbornej praxe žiakov v zahraničí korešponduje s odbornou praxou žiakov na Slovensku a s profilom absolventa študijného odboru obchodná akadémia a služby v cestovnom ruchu. Kompetencie žiakov v študijnom odbore 6317 M Obchodná akadémia, ktoré budú rozvíjať v praktickej činnosti: obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení,vybavovanie pošty, telefonický a osobný styk s verejnosťou, starostlivosť o návštevníkov firmy, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, štatistika a elektronické spracovanie dát, t.j. aplikovať základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu v praxi. Kompetencie žiakov v študijnom odbore 6355 M Služby v cestovnom ruchu, ktoré budú rozvíjať v rámci mobility:obsluha kancelárskych prístrojov a informačno-komunikačných zariadení,vybavovanie pošty, telefonický a osobný styk s verejnosťou, starostlivosť o návštevníkov firmy, písanie listov a správ, vedenie denníkov a dokumentácie, orientovať sa v nových trendoch propagácie v cestovnom ruchu v Maďarsku,prezentovať vybranú destináciu (región) v anglickom/nemeckom/ruskom jazyku v prezentačnom programe s využitím grafického programu,navrhnúť a zhotoviť propagačný materiál v CR. Účastníci stáže získajú dokument "Europass-Mobility" a certifikát ECVET, ktoré môžu predložiť svojim budúcim zamestnávateľom ako potvrdenie ich odborných kompetencií. Účasť žiakov Obchodnej akadémie na odbornej stáži v Maďarsku zvýši ich konkurencieschopnosť na európskom trhu práce. Prínos pre manažment a pracovníkov školy znamená nadviazanie medzinárodných kontaktov, na základe výstupov žiakov z projektu učitelia zefektívnia svoje metódy a formy práce a škola sa stane príťažlivejšou pre budúcich žiakov a zamestnávateľov.
Koordinátor:Obchodná akadémia
Ružomberok