Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seminár pre pedagógov materských škôl
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046255
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2810 €
Sumár projektu:Projekt, do ktorého sa zapájame bude určite veľkým prínosom nielen pre samotných účastníkov, ktorí poznatky a skúsenosti získajú bezprostrednou účasťou na jednotlivých seminároch, ale bude veľkým prínosom aj pre celý pedagogický kolektív našej materskej školy, ale aj pre pedagógov ostatných materských škôl v Poprade, ktorých je dvanásť. Veľmi pútavé témy sa nám javia hlavne tie, ktoré budeme vedieť využiť hlavne v spolupráci s rodinou. Nakoľko naším cieľom je zvyšovať v rodičovskej verejnosti význam predprimárnej edukácie, získané poznatky a vedomosti budeme pri stretnutiach s rodinou aplikovať. Na seminári sa zúčastnia dvaja pedagógovia našej školy. PaedDr. Martina Kovalčíková, zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ a Mgr. Beáta Polovková, vedúca metodického združenia. Obidve sú veľmi erudované pani učiteľky s dlhoročnou pedagogickou praxou, napriek tomu sú veľmi tvorivé a flexibilné, čo sa určite odrazí aj pri realizácii jednotlivých aktivít, na ktorých sa budú prezentovať poznatky zo seminára. Spätnú väzbu od rodičov, ale aj od ostatných pedagógov plánujeme získať pomocou dotazníka, ktorý následne vyhodnotíme. Predpokladáme, že uvedené aktivity budeme realizovať nielen v dobe trvania projektu, ale budú mať dlhodobý charakter.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad
Poprad