Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie kompetencií učiteľov
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046251
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12860 €
Sumár projektu:V rámci projektu by sme umožnili 4 vyučujúcim anglického jazyka absolvovať zahraničný štrukturovaný kurz v Cambridge, vo Veľkej Británii. Dĺžka kurzov je plánovaná na 14 dní a prebieha od 01/07/2018 do 14/07/2018. Z ponuky partnerskej školy sme vybrali 4 kurzy, ktoré svojím obsahovým výstupom napĺňajú potreby a ciele školy. Podľa potrieb školy a profesného zamerania účastníkov kurzu sme zvolili následujúce kurzy: - Contemporary English - Creativity in the Classroom - Bringing British Culture to Life - Pronunciation and Storytelling: From Phonemes to Fluency with Adrian Underhill Kurzy sú zamerané na získavanie praktických zručností a metód vo výuke anglického jazyka. Realizovaním tohto projektu chceme dosiahnuť nasledujúce ciele: - zvýšiť úroveň výuky anglického jazyka na škole - spoznať a osvojiť si nové metódy a prístupy vo výuke anglického jazyka - spoznať a autenticky zažiť jazyk, kultúru, vzdelávanie, históriu a životný štýl Spojeného kráľovstva - Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu zamestnancov (konverzačná, odborná -Sprostredkovať zamestnancom získanie najnovších poznatkov z pedagogickej metodológie výučby jazykov. Následne očakávame - zvýšenie mobility žiakov a motivácie žiakov pre štúdium anglického jazyka - zvýšenie sebavedomia žiakov - zlepšenie ich adaptability v cudzokrajnom prostredí - zvýšenie ich potreby sebarealizácie a sebarozvoja, - zvýšenie záujmu o cestovanie, - zvýšenie počtu žiakov v mobilitných programoch - zvýšenie príťažlivosti školy pre budúcich študentov/učiteľov/sprievodcov. Kurzy sú zamerané na získavanie praktických zručností a metód vo výuke anglického jazyka. Rozhodli sme sa zapojiť do mobilitného projektu, aby sme zabezpečili našim učiteľom možnosť získať zahraničné pracovné skúsenosti s cieľom zefektívniť prípravu žiakov v oblasti získavania jazykových kompetencií. Získané kompetencie budú učitelia využívať v edukačnom procese a nové aktualizačné a inovačné nástroje budú zakomponované do Školského vzdelávacieho plánu. Plánovaná mobilita bude mať aj širší informačný záber. Výsledky projektu budeme šíriť aj prostredníctvom školskej webovej stránky, pomocou profilu školy na sociálnej sieti a školskej televízie. Širokú verejnosť budeme informovať prostredníctvom regionálnych novín, s ktorými spolupracujeme a počas centrálneho dňa otvorených dverí, ktoré sa pravidelne konajú na pôde našej školy.
Koordinátor:Spojená škola
Prešov