Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelaná mládež - lepšia budúcnosť
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046223
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:41415 €
Sumár projektu:Škola v roku 2018 vstupuje do novej projektovej štvorročnice a po analýze svojich silných a slabých stránok nastavuje Európsky plán rozvoja s cieľom nastaviť nové inovatívne prístupy k výučbe cudzích jazykov na škole. Zacielená skupina je skupina pedagógov na prvom a druhom stupni ZŠ, ktorí vnímajú veľkú potrebu internacionalizácie, metodologického rozvoja ako aj nutnosť jazykového rozvoja v krajinách, kde sa jazykom anglickým hovorí - UK, IR, Malta. Keďže škola vzdeláva v programe VIN intelektovo nadaných žiakov, nutne potrebuje vysoko kvalitných, vzdelaných a rozhľadených európskych pedagógov, ktorí sa vzdelávajú radi, často a rýchlo adaptujú inovácie do dennej praxe. Prinášať podnetné vyučovacie metódy pre intelektovo nadaných žiakov si vyžaduje nadštandardné zručnosti pedagógov. V jazykovom vzdelávaní títo žiaci rýchlym tempom napredujú - čo si vyžaduje pedagóga zručného, rýchlo reagujúceho, disponujúceho dobrými jazykovými zručnosťami. Vyskytujú sa medzi nimi však aj žiaci, ktorí pre svoju výraznú matematickú inteligenciu slabšie pracujú v oblasti cudzích jazykov - s tými pracujeme individuálne, čo tiež vyžaduje špeciálne zručnosti vyučujúceho. Inštitúcia aplikáciou vo výzve KA101 má víziu posilniť: 1. Zručnosti všetkých pedagógov vyučujúcich anglický jazyk na škole * prioritne zručnosti pedagógov vyučujúcich v programe VIN * zručnosti pedagógov prvého stupňa, ktorí vyučujú anglický jazyk vo svojich triedach bez kvalifikácie *zručnosti pedagógov prvého stupňa pracujúcich s CLIL a vyštudovali aprobáciu pre výučbu ANJ na 1. stupni *zručnosti pedagógov na druhom stupni vyučujúcich anglický jazyk 2. Projektové a manažérske zručnosti vedenia školy s cieľom priniesť nové inšpirácie do riadenia základnej školy, rozšíriť jej medzinárodný rozmer a implementovať európsku najlepšiu prax pre modernú primárnu vzdelávaciu inštitúciu. Účasťou na týchto kurzoch škola bude aktívne hľadať možnosti ďalšej medzinárodnej spolupráce - vyhľadávať identických partnerov /európske školy pracujúce s intelektovo nadanými žiakmi/ pre zapojenie sa do učiacich sa partnerstiev základných škôl. Nástrojmi inovácie budú nasledovné, starostlivo zvolené, potreby napĺňajúce školenia v európskych krajinách a UK: Educating for the 21st century: re-imagining our schools for our children’s future - Írsko Practical Methodology for teachers working with CLIL - Malta Methodology Revisited, Revitalised & - Malta The playground Classroom - primary methodology - Malta Language and learning to Learn - UK Methodology and English Language for secondary - UK CLIL for Primary Teachers - UK Methodology and English Language for primary - UK Creative methodology for the class - UK School Management Structured Training - UK Project Management for Cross- cultural Exchange Projects in Europe - Grécko
Koordinátor:Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica
Banská Bystrica