Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otvárame dvere k úspechu a spolupráci
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046049
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10355 €
Sumár projektu:Projekt „Otvárame dvere k úspechu a spolupráci“ sa zameriava na oblasť projektového manažmentu, ako aj na posilnenie a zatraktívnenie výučby nemeckého jazyka, zvýšenie kompetencií pedagogických zamestnancov školy a prepojenie predprimárneho a primárneho vzdelávania so zameraním na pedagogiku Marie Motessori. Na tento cieľ sme sa rozhodli orientovať vzhľadom na dôležitú úlohu znalosti cudzích jazykov v modernej spoločnosti a potrebu budovania partnerstiev v rámci Európy. Zároveň by sme chceli zatraktívniť tradičné spôsoby výučby o alternatívne prístupy a posilniť tak pozíciu školy v rámci regiónu. Hlavý cieľ projektu by sme chceli dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov v zmysle poskytnutia možnosti vzdelávania pre profesionálny rozvoj v hlavných oblastiach tohto projektu pre vybraných zamestnancov, uplatnenie získaných poznatkov vo vyučovacom procese a následné vytvorenie nového konceptu výučby a riadenia projektov. V rámci projektu absolvujú tri pedagogické zamestnankyne tri štruktúrované kurzy zamerané na projektový manažment a vytváranie medzinárodných partnerstiev a nemecký jazyk, kde budú rozvíjať a získavať informácie o nových metódach výučby a využívania rôznych materiálov, rozširovaní medzikultúrneho povedomia a iných aspektov jazyka, ktoré vyučovanie v čisto slovenskom prostredí neumožňuje. Zároveň sa v rámci projektu zúčastní vyučujúca z materskej školy a vyučujúca 1. stupňa základnej školy mobility do partnerskej školy v Českej republike, kde si priamym kontaktom s dobrou praxou rozšíria svoje doterajšie skúsenosti. Realizácia projektu je rozdelená do troch hlavných aktivít od prípravy mobilít, cez ich realizáciu až po začleňovanie výsledkov do vyučovacieho procesu. Výsledkom projektu budú nové znalosti, zručnosti a kompetencie získané pedagogickými zamestnancami školy, ktoré budú postupne zakomponované do vyučovacieho procesu školy. Využijeme ich nielen v predmetoch, na ktoré je projekt zameraný, ale predpokladáme, že budú použiteľné v rámci celého vyučovacieho procesu. Výstupmi projektu budú inovované učebné materiály a učebné plány, správy a certifikáty z mobilít. Okrem toho to budú aj znalosti a kompetencie nadobudnuté učiteľmi, zlepšenie schopnosti riadiť európske projekty, rozšírenie siete kontaktov a nové partnerstvá, zlepšenie kvality výučby a zlepšenie kultúrneho povedomia. Dopady projektu očakávame v oblasti internacionalizácie školy a budovaní partnerstiev a tiež v oblasti zatraktívnenia výučby a jej doplnení o kultúrne aspekty. Po realizácii projektu predpokladáme, že škola bude schopná na projekt nadviazať a jeho výsledky využívať a pokračovať vo svojom rozvoji.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou MPCL 35 Brezno
Brezno