Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelanie - kľúč k našej budúcnosti
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046026
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:6305 €
Sumár projektu:Náš projekt " Vzdelanie- kľúč k našej budúcnosti " vznikol na základe potrieb školy, jeho učiteľov i žiakov a má jasný cieľ: podporiť profesionálny rast a vzdelávanie učiteľov a posilniť znalosť cudzích jazykov, inovovať a zvýšiť kvalitu výučby, zlepšiť interkulturálne povedomie, zvýšiť príťažlivosť a medzinárodný rozmer školy, podporiť učiteľov nielen pri využívaní inovatívnych postupov, digitálnych aj nedigitálnych, ale aj pri práci s rôznorodými skupinami žiakov v triede. Projektu sa zúčastnia učitelia: 1) Učiteľka chémie, ktorá pracuje aj ako výchovný poradca. V rámci programu Škola na dotyk školí učiteľov v práci s tabletmi. 2) Učiteľka geografie, chémie a informatiky, ktorá sa zúčastnila na realizácii medzinárodného projektu Comenius. 3) Učiteľka angličtiny, ktorá pripravila a koordinovala projekt Comenius. 4) Člen manažmentu školy. Všetci učitelia používajú počas výučby technológie IKT a dotykové technológie, ovládajú anglický jazyk a majú dobré organizačné schopnosti. Zúčastnili sa na projektoch: "Do Európy s kvalitným vzdelaním" a "Vzdelávame moderne." Aktivity projektu budú rozdelené do troch fáz. V prípravnej fáze sa účastníci budú venovať jazykovej príprave v oblasti metodológie a odbornej terminológie za pomoci našich učiteľov anglického jazyka. V predmetových komisiách prediskutujú a zosumarizujú používané metódy a formy vyučovania prírodovedných i humanitných predmetov, vytipujú kompetencie, ktoré dané metódy rozvíjajú. Pripravia prezentáciu našej školy a informácie o systéme vzdelávania na Slovensku. V spolupráci s ekonómkou si zabezpečia letenku, poistenie a ubytovanie v hosťujúcej škole. Počas realizačnej fázy budú zaznamenávať nové informácie, sledovať používané metódy a formy, spoluprácu i vzájomný vzťah medzi učiteľom a žiakmi, prácu so žiakmi, ktorí vykazujú slabší prospech a naopak aj prácu s nadanými deťmi. Na pracovných workshopoch zanalyzujú s učiteľmi hosťujúcej školy metódy a formy práce, atmosféru na hodine, splnenie cieľa na vyučovacej hodine ako aj riešenie problémov, ak sa nejaké v rámci hodiny vyskytnú. Cieľom bude získať informácie ako efektívne využívať metódu CLIL. V tejto fáze budú učitelia mapovať prácu s rôznorodými skupinami žiakov, všímať si klímu v triede, podobnosti i rozdielnosti v systéme vyučovania, v používaní metód a foriem práce, spôsob používania CLIL na vyučovacích hodinách. Prostredníctvom prezentácie predstavia učiteľom a žiakom našu školu, mesto, i vzdelávací systém. K úlohám bude patriť aj spoznávanie školy, mesta, regiónu - jeho histórie a kultúry. V rámci týchto hospitácií budú denne zasielané monitorovacie správy koordinátorovi projektu, ktorý bude sledovať a priebežne hodnotiť priebeh hospitácie, plnenie programu a cieľov. Po ukončení jednotlivých aktivít projektu budú všetci učitelia našej školy informovaní na poradách predmetových komisií i na Pedagogickej rade, podelia sa o skúsenosti a pripravia ukážky nových metód v rámci vyučovacích hodín (tzv. Otvorené hodiny). Každá aktivita bude zverejnená na stránke školy, vo vestibule bude pravidelne aktualizovaný informačný panel a využijeme aj školskú a lokálnu televíziu a regionálne noviny na informovanie širokej verejnosti. Čo sa týka dopadu, predpokladáme zvýšenie jazykových kompetencií pedagogických zamestnancov, vedenie školy si zlepší kompetencie v oblasti manažovania, učitelia vyučujúci cudzie jazyky skvalitnia používanie rôznych metód a foriem vo vyučovaní cudzích jazykov. Očakávanou implementáciou získaných inovatívnych metód do vyučovacieho procesu prispejeme k zatraktívneniu vyučovania. Zlepší sa práca s talentovanými žiakmi ako aj so žiakmi s vývinovými poruchami učenia. Pedagógovia nadobudnú sebadôveru a sebaistotu v pedagogickej praxi ale aj v komunikačných zručnostiach, zlepšia sa ich digitálne kompetencie a zručnosti pri práci s tabletovými aplikáciami . Získame prehľad o umiestnení absolventov strednej školy na trhu práce v európskom rozmere. V rámci školy očakávame zavedenie nových metód a postupov do vzdelávacieho kurikula a zvýšenie motivácie učiteľov zapájať sa do medzinárodných projektov. Propagáciou školy, mesta a regiónu v krajine partnerov a nadviazaním spolupráce so školami v zahraničí podporíme rozvoj interkultúrnych kompetencií. Zlepší sa klíma a tímová spolupráca všetkých zamestnancov školy. Realizáciou projektu podporíme a upevníme pozitívny postoj žiakov k učeniu a učeniu sa. Zvýšime záujem o štúdium na škole a udržíme si pozíciu najžiadanejšej školy v Prešovskom samosprávnom kraji. Ruka v ruke so zvýšením kvality vyučovacieho procesu a internacionalizácie školy sa skvalitní spolupráca s rodičmi a priateľmi školy a zvýši sa povedomie o povolaní učiteľa.
Koordinátor:Gymnázium
Poprad