Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tímové riadenie - základ modernej školy
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046008
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:13650 €
Sumár projektu:ZŠ s MŠ Častá je plnoorganizovaná vidiecka škola zaradená v sieti škôl. Súčasťou je MŠ, ktorá sa zameriava na kreatívne techniky v predprimárnom vzdelávaní. Škola je dlhodobo aktívna vo vypracovávaní a realizácii národných aj medzinárodných projektov. Má vysoko kvalifikovaných pedagógov. Je organizátorom viacerých okresných aj krajských predmetových súťaží. Napriek uvedenému v poslednom období bojujeme s vysokou mierou fluktuácie pedagogických pracovníkov, čo spôsobuje problémy najmä pri udržaní kontinuity výchovno-vzdelávacieho procesu a realizácii dlhodobých projektov. Hlavnými cieľmi nášho projektu sú: - zabezpečiť stabilitu kvalifikovaných pedagogických pracovníkov v našej škole tým, že im poskytneme čo najkvalitnejšie podmienky pre ich profesionálny a osobnostný rozvoj a uplatníme koučing a princípy tímového riadenia školy, - zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu ZŠ s MŠ v Častej, vytvorením nového školského vzdelávacieho programu s novým know-how, ktorý vznikne zo spoločnej komunikácie, spolupráce, učenia sa z iných organizácií, škôl na Slovensku, ale i v zahraničí, - zvýšiť konkurencieschopnosť školy získaním kreditu vysoko kvalifikovanej modernej vzdelávacej inštitúcie Do projektu bude zapojených 8 riadiacich pracovníkov školy na všetkých úrovniach riadenia školy - riaditeľka, zástupca pre MŠ, zástupca pre ZŠ, vedúci metodických orgánov. Na realizáciu chceme uskutočniť nasledovné aktivity: 3 hospitácie v Českej a Maďarskej škole 5 štruktúrovaných kurzov - Couching and Mentoring - CLIL is practice - Teachers and staff team building - Soft skills for teachers - Inovative Maths and ICT course Výsledkom projektu by malo byť naplnenie stanovených cieľov. Účastníci mobilít budú kompetencie a skúsenosti získané počas projektu - implementovať na jednotlivých stupňoch riadenia školy - zavádzať motivačné techniky vzdelávania vzájomným prepojením formálneho a neformálneho vzdelávania zacieleným na skvalitnenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov - odovzdávať ostatným riadiacim pracovníkom na rovnakej a nižšej úrovni riadenia - využijú v rámci štúdia moderných metodických postupov zverejňovaných v zahraničí a tiež pri tvorbe a realizácii medzinárodných projektov - súčasných aj novo vytváraných. - nadobudnuté jazykové kompetencie využívať v rámci štúdia moderných metodických postupov zverejňovaných v zahraničí a tiež pri tvorbe a realizácii medzinárodných projektov - súčasných aj novo vytváraných. Predpokladaný dopad projektu: 1. Na účastníkov - Rozvoj, maximalizácia a podpora rozvoja kľúčových kompetencií riadiacich a pedagogických zamestnancov a) jazykových b) sociálnych a interpersonálnych c) digitálnych - IKT d) spoločenských a občianskych 2. Na organizáciu - Skvalitnenie Školského vzdelávacieho programu presným definovaním cieľov, metód a organizačných foriem budúceho ŠkVP - Vytvorenie stabilného tímu kvalifikovaných pedagogických pracovníkov na našej škole - Vytvorenie konkrétneho plánu rozvoja organizácie - Zavedenie princípu tímového riadenia a spolupráce - Vytvorenie inovačného a tvorivého pracovného prostredia - Nadviazanie nových medzinárodných partnerských kontaktov pre realizáciu nových projektov s dlhodobo udržateľnými dopadmi - Zavedenie nových metód a foriem práce so žiakmi na základe nadobudnutých skúseností vďaka mobilitám - Rozvoj internacionalizácie a európskeho rozmeru - eTwinning a Erasmus + projekty s dlhodobo udržateľnými dopadmi 3. Na žiaka - Zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov zavedením inovatívnych metód vzdelávania - Rozvoj a podpora potenciálu a tvorivosti žiaka v jednotlivých kľúčových kompetenciách v súlade s ISCED 0, ISCED 1, ISCED2 - Vedenie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti za študijné výsledky, správanie, kooperácia v tíme spolužiakov, v triednom kolektíve - Otvorená komunikácia - učiteľ žiak, žiak učiteľ - Vedenie a rozvoj detí k stanovovaniu si osobných, študijných, tímových a triednych cieľov - Vedenie k prijatiu zodpovednosti za svoje konanie - Vedenie žiakov k spolupodieľaniu sa na rozhodovaní a navrhovaní riešení konfliktov - Vedenie žiakov k aktívnemu zapájaniu sa do života školy, miestnej komunity, regiónu až po európsku a globálnu úroveň - Osvojenie si rešpektujúceho postoja (k názoru, správaniu, záujmom...)spolužiaka, žiaka, pedagóga, iných ľudí a kultúr 4. Na miestnu komunitu - Zlepšenie spolupráce medzi školou a rodinou - Efektívnejšie vedenie rodičovských stretnutí - Zjednotenie - prienik prístupu výchovy a vzdelávania škola/rodič - Podpora rozvoja komunity rodičov - Vzdelávanie rodičov - zapojenie sa do diania v škole 5. Na širšiu odbornú verejnosť - Získanie kreditu vysoko kvalifikovanej vzdelávacej inštitúcie - Realizovanie workshopov a školení pre učiteľov z okolitých škôl Dlhodobý prínos: Naplnenie cieľov Európskeho plánu rozvoja v oblasti posilnenia profilu učiteľského povolania a zvýšenie pozitívneho pohľadu laickej verejnosti na profesiu učiteľa.
Koordinátor:Základná škola s materskou školou Častá
Častá