Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radosť pracovať, radosť učiť sa
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-046007
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12020 €
Sumár projektu:Projekt vznikol na základe potrieb našej školy ZŠ Limbová 30, Žilina. Vo výchovno-vzdelávacom procese kladie škola dôraz na výučbu cudzieho jazyka, používanie metódy CLIL a rozvoj myslenia prostredníctvom Hejného matematiky. Škola sa snaží zabezpečiť čo najvhodnejšie podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov, aj žiakov zo zahraničia, žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či žiakov z málopodnetného prostredia. Škole záleží na tom, aby si všetci žiaci boli rovní a rovnako často zažívali radosť z učenia a pocit úspechu, ktorý ich motivuje k ďalšiemu získavaniu vedomostí a ochote vzdelávať sa aj napriek prekážkam. Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebná spolupráca viacerých odborníkov, kvalifikovaných zamestnancov i rodičov. Je potrebné zabezpečiť moderné materiálne vybavenie a používať inovatívne metódy a formy práce. Tento projekt ponúkol možnosť ako realizovať niektoré z vízií našej školy a pokračovať v začatých aktivitách, v ceste, na ktorú sme nastúpil vďaka predošlému projektu Erasmus+. Ciele projektu sú nasledovné: 1. Zlepšiť úroveň kľúčových kompetencií a zručností účastníkov v oblasti anglického jazyka na 1. aj 2. stupni ZŠ 2. Inovatívnymi formami a metódami práce zefektívniť vyučovací proces 3. Modernizovať vyučovanie integráciou IKT, digitálnych technológií a používaním metódy CLIL 4. Spolupracovať ako tím odborníkov na pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a málopodnetného prostredia 5. Zatraktívniť prácu učiteľa, asistenta, školského psychológa i špeciálneho pedagóga Projektu sa zúčastnia 2 pedagogický asistenti, 1 školský psychológ, 1 školský špeciálny pedagóg, 1 učiteľ pre prvý stupeň a 1 učiteľ pre 2. stupeň ZŠ. Všetci sú zamestnanci školy a vyučujú anglický jazyk, prípadne využívajú vo svojej práci metódu CLIL. Na základe potrieb školy a svojich možností, si každý vybral čo najvhodnejší kurz s cieľom zvyšovať svoje odborné kompetencie a tým zvyšovať kredit a dobré meno školy. Boli vybraté nasledovné kurzy: - Empowerment in ICT Skills: Making Use of Technology Tools - Fluency and English Language Development for Teachers - The Playground Classroom: Primary School Language Teaching - Technology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL - Language Fun and Games: Primary School Language Teaching Po absolvovaní aktivít z mobilít budú účastníci vyslaní implementovať získané poznatky do vyučovacieho procesu a do svojej práce. Svoje vedomosti budú šíriť medzi deťmi a rodičmi prostredníctvom organizovania otvorených hodín a workshopy pre ostatných učiteľov a odborných zamestnancov. Informácie o projekte budú publikované na odborných pedagogických web stránkach a na stránke školy. Účasť vybraných zamestnancov v tomto projekte pomôže našej škole naplniť svoj cieľ a zefektívniť vyučovací proces vďaka zvýšeniu ich odborných, digitálnych i jazykových kompetencií. Prínosom bude aj vzájomní spolupráca učiteľov, asistentov, psychológa či špeciálneho pedagóga, ktorá je zameraná na pomoc pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a málopodnetného prostredia. Vzájomne potrebujú zažiť úspech a radosť z učenia (sa), kedy veci dávajú zmysel. Takto sa spoločne obohacujú a prispievajú k zvýšenému záujmu o vzdelávanie. Veríme, že účasť v tomto projekte pomôže zatraktívniť našu prácu.
Koordinátor:Základná škola Limbová 30, Žilina
Žilina