Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úspešná škola
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045998
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3215 €
Sumár projektu: Projektu sa chce zúčastniť učiteľka angličtiny na gymnáziu v Gelnici: PaedDr. Daniela Molnárová. Pretože naším cieľom je pripraviť našich študentov na maturitné skúšky, pre našu prácu potrebujeme dobrú znalosť anglického jazyka, metodiky a praktické zručnosti ovládania moderných technických vymožeností. Žijeme v oblasti s veľkou mierou nezamestnanosti, náš región je zaostalý, čo znamená, že spoločenský život je tu veľmi zlý, a učitelia, ktorí pracujú v tejto oblasti majú malú šancu komunikovať s odborníkmi v anglickom jazyku a okolie neposkytuje veľkú šancu osvojiť si zručnosti informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese. Z tohto dôvodu, zúčastnením sa metodologických kurzov Anglicku , kde je technológia na vysokej úrovni, je veľká šanca, získať vedomosti o najnovších zariadeniach, počítačových programoch a aplikáciách. Je tu taktiež vynikajúca možnosť stretávať sa s ďalšími kolegami z väčších škôl, vymeniť si cenné skúseností a znalostí a zlepšiť si IKT zručnosti v reálnej situácii s pomocou dborníkov na túto oblasť a bohatými skúsenosťami anglických učiteľov. Kurz bude tiež rozširovať vlastné možnosti výučby a naučí nás tvoriť svoje vlastné "zahrievacie " aktivity. s využitím IKT. Vyučujúca si tiež chce rozšíriť úroveň jazyka, vedomostí a sebavedomie. Jej osobný profesionálny rozvoj zlepší motiváciu žiakov a zvýši ich výkony, študenti iste ocenia nové tvorivé a relaxačné aktivity im blízke a budú tak prekonávať prekážky učenia sa a využijúc pritom svoje možnosti, talenty a svoje skúsenosti pri využívaní moderných technológií. Školenie bude rozvíjať medzikultúrny dialóg. Môžeme nadviazať nové kontakty s radom učiteľov angličtiny z Európy a spolupracovať s nimi prostredníctvom zdieľania a výmeny nových nápadov a skúseností. Na kurzoch sa zúčastnia učitelia z rôznych krajín, takže sa môžme dozvedieť o ťažkostiach ktoré majú pri vyučovaní anglického jazyka a tak nám môžu poskytnúť istý stimul do ďalšej práce. kurzy budú prebiehať v anglicky hovoriacej krajine, takže komunikácia s rodenými Angličanmi nám dá šancu si zlepšiť verbálne aj neverbálne zručnosti a kompetencie potrebné pre efektívne vyučovanie. Budeme vyzvaní prehodnotiť svoje "učiteľské názory a postoje" vo svetle súčasných trendov v metodike. Sme presvedčení, že účasť vyučujúcej na vzdelávaní iste prispeje k vzniku európskeho rozmeru našej škole - prinášať nové nápady, teórie, štýly a prístupy k výučbe a učeniu sa. Dozvieme sa veľa nezvyčajných stratégií, ktoré nám pomôžu efektívnejšie učiť žiakov, a vytvoriť pozitívnu atmosféru v triede. Sme si istí, že kurz nám poskytne širokú škálu zaujímavých nových prístupov aj k výučbe a učeniu gramatiky, výslovnosti a hovoreného jazyka. Semináre a workshopy v našej krajine trvajú obvykle niekoľko hodín, a nie sú tak účinné ako kurzy v anglicky hovoriacich krajinách, pretože aj keď sa prebiehajú pod vedením skúsených lektorov, sú väčšinou zo Slovenska, takže nemáme možnosť komunikovať s učiteľmi a lektormi z anglicky hovoriacich krajín. Môžeme nadviazať nové kontakty z radov učiteľov angličtiny z Európy a spolupracovať s nimi prostredníctvom zdieľania sa s novými nápadmi a skúsenosťami medzi sebou a možno sa snažiť o spoločný projekt. Máme v pláne poskytnúť spätnú väzbu o absolvovanom kurze v školskom časopise a na web stránke našej školy a vydať brožúru s aktivitami pre potreby učiteľov.
Koordinátor:Gymnázium, SNP 1, Gelnica
Gelnica