Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M.O.R.E. vzdelávania - Moderné - Otvorené - Relevantné - Efektívne
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045991
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10475 €
Sumár projektu:Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín je štátne gymnázium poskytujúce 4-ročné a 8-ročné štúdium. V školskom roku 2017/2018 sme otvorili 5-ročné bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom anglickým, v snahe poskytnúť našim žiakom moderné a kvalitné vzdelanie, ktoré im umožní ich ďalšie štúdium na univerzitách v rámci EÚ a zároveň, aby sme mohli konkurovať školám s podobným zameraním v našom regióne. Aby sme mohli poskytnúť študentom bilingválneho štúdia vyučovanie, ktoré spĺňa všetky európske štandardy, rozhodli sme sa vypracovať projekt, ktorého cieľom je zaškoliť vyučujúcich v rôznych oblastiach výučby anglického jazyka, v efektívnej komunikácii s rodičmi a v stratégiách rozvoja školy a hodnotenia kvality vzdelávania. Vybrané vzdelávania absolvujú riaditeľ a učitelia školy zapojení do výučby v bilingválnej sekcii. Všetci majú potrebné jazykové zručnosti a sú ochotní a schopní ďalej šíriť poznatky a zručnosti, ktoré nadobudnú. Po absolvovaní mobilít budú naši učitelia pripravení implementovať inovatívne učebné metódy a formy s využitím moderných mobilných technológií do vyučovania anglického jazyka, budú schopní efektívne realizovať vyučovanie iných predmetov v anglickom jazyku a budú vedieť poskytnúť žiakom vlastné kvalitne vypracované učebné materiály. Naučia sa pristupovať k žiakom s odlišnými učebnými štýlmi alebo rôznymi úrovňami ovládania cieľového jazyka a viesť ich sa k autonómnemu učeniu sa. Naučia pracovať aj s alternatívnymi metódami - pripraviť hodinu prostredníctvom výtvarného umenia, hudby, či prvkov tvorivej dramatiky, čo prispeje k celkovému rozvoju osobnosti žiaka a zatraktívni hodiny jazyka. Aby sme mohli plne využiť potenciál žiakov bilingválneho štúdia, potrebujeme intenzívnu spoluprácu s rodičmi. Absolvovaním kurzu zameraného práve na komunikáciu s rodičmi získame kompetencie, ako k tejto spolupráci pristupovať, ako zvládať možné konfliktné situácie a ako komunikovať výsledky vzdelávacieho procesu rodičovskej obci. Výsledkom bude naozaj intenzívna spolupráca rodič - škola, ktorá bude realizovaná cez spoločné podujatia. Usilujeme sa o to, aby naša škola bola motivujúcou pre žiakov, ale aj učiteľov a aby neustále napredovala. K dosiahnutiu vytýčených cieľov sa potrebujeme otvoriť svetu a cez výmenu skúseností riadiacich pracovníkov európskych škôl navrhnúť stratégie rozvoja, ktoré povedú k neustálemu rozvíjaniu kvality vzdelávania, ktoré ponúkame. Zároveň je nevyhnutné, aby si nové vedenie školy osvojilo a využívalo metódy ako motivovať, monitorovať a riadiť pedagogický zbor, aby vedel vytvárať stimulujúce podmienky pre žiakov našej školy. Očakávanými výsledkami projektu bude zvýšenie kvality vyučovanie anglického jazyka, zavedenie inovatívnych postupov a metód do vyučovania, efektívna komunikácia a intenzívna spolupráca s rodičmi a v neposlednom rade, zmeny v našej inštitúcii, ktoré povedú k jej modernizácii, otvorenosti voči európskym školským systémom a zvýšeniu záujmu o medzikultúrne učenie a spoluprácu. Kompetencie ktoré nadobudneme počas školení budú šírené ďalej v učiteľskom zbore, aplikované do vyučovacích hodín anglického jazyka a iných predmetov a do školského vzdelávacieho programu. Zároveň bude škola implementovať poznatky formou úspešnej realizácie medzinárodných projektov s inými školami v Európe.
Koordinátor:Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava
Dolný Kubín