Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola pre každého-škola pre všetkých
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045990
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3005 €
Sumár projektu:Projekt : " Škola pre každého- škola pre všetkých" si kladie za cieľ zefektívniť vyučovanie anglického jazyka využívaním inovačných alternatívnych metód v primárnom vzdelávaní, zavedenie IKT do vyučovacieho procesu na základe získaných teoretických i praktických skúseností pedagóga zo zahraničnej stáže, a hlavne v oblasti multikultúrneho vzdelávania-rozšíriť obzory a zlepšiť atraktívnosť vyučovania pre žiakov z málopodnetného, sociálne- znevýhodneného prostredia a pre žiakov hedikepovaných. Odbúrame tak bariéra a predsudky, lepšie ich pripravíme pre ďalší život. Do projektu je priamo zapojená učiteľka primárneho vzdelávania, vyučujúca anglický jazyk. Je plne kvalifikovaná. Plán nášho projektu korenšponduje s Európskou stratégiou 2020, kde aj v našej škole kladieme dôraz na internacionalizáciu a modernizáciu edukačného procesu, využívanie IKT vo vyučovacom procese a v hlavne motiváciu žiakov, aby sa vzdelávali a neustále pracovali na sebarozvoji. V súčasnej dobe rastie potreba nevyhnutne aktívne ovládať cudzí jazyk, na školu doliehajú požiadavky aj zo strany rodičov, aby sa vytvorili vhodné podmienky pre jeho výučbu. Tým zároveň sa stáva pre okolie daná škola "atraktívna, prestížna", z čoho, samozrejme profituje. Preto sa aj my snažíme zabezpečiť čo najpodnetnejšie podmienky a kvalitné profesijné zabezpečenie vyučovacieho procesu. Účasť pedagóga na vybranom kurze zapadá do nášho Európskeho plánu rozvoja. Každá časť plánu súvisí s oblasťou zlepšenia a rozvoja školy z krátkodobého hľadiska ( prezentácia projektu-workshopy, odporúčania, skúsenosti v rámci metodického združenia s okolitými základnými školami) i z dlhodobého hľadiska (vytvorenie aktívneho portfólia žiackých výstupov, projektov, príspevkov do miestnej tlače v anglickom jazyku, zakomponovanie využívania IKT a inovačných metód do plánu práce školy riaditeľkou ZŠ. Dosiahnutý rozvoj a zlepšenie plánujeme ďalej šíriť aj mimo školy na lokálnej (workshopy, vystúpenia na kultúrnych slávnostiach, besedách v obci ) a regionálnej úrovni ( v rámci okresu a kraja- kooperácia s okolitými školami a obcami). V budúcnosti plánujeme po zlepšení jazykových zručností a kompetencií žiakov i medzinárodnú spoluprácu. V rámci dlhodobého prínosu pre školu a žiakov plánujeme zavedenie metódy CLIL do vyučovacieho procesu , zvýšené využívanie IKT vo výučbe a tvorba metodických materiálov pre učiteľov v rámci metodických združení -celkové zvýšenie kvality výučby zavádzaním inovačných metód.
Koordinátor:Základná škola Zemplínska Široká
Zemplínska Široká