Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami bilingválneho vzdelávania
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045985
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:12030 €
Sumár projektu:Taliansko - slovenská bilingválna sekcia pri Gymnáziu na Ulici Ladislava Sáru č.1 v Bratislave vznikla v roku 1991 na základe dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky ( MŠ SR ) a Ministerstvom verejného školstva a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky. Na našej skole sa čoraz častejšie stretávame so žiakmi s diagnózami ako sú dysgrafia, dysortografia,dyskalulia, znížená koncentrácia pozornosti, porucha jemnej motoriky, pomalé psychomotorické tempo, ako aj poruchy zraku. V súčasnosti máme na škole integrovaných žiakov s nasledujúcimi poruchami: špecifické poruchy učenia, dyslexia - porucha čítania, dysgrafia - porucha písania, postihuje grafickú stránku písomného prejavu, jeho čitateľnosť a dysortografia - porucha osvojovania si pravopisu. Od predkladaného projektu očakávame získanie nových vyučovacích metód a učebných materiálov pre výkuku žiakov so špecifickými potrebami. Nakoľko výuka v sekcii prebieha v talianskom jazyku, očakávame že tieto postupy, pomôcky a učebné materiály nám budú predstavené priamo vo vyučovacom procese v rámci študijného pobytu. Očakávame zvýšenie kompetencií pri práci so žiakmi so špeciálnymi potrebami, nové vyučovacie metódy a prípadne zmeny oraganizácie výučby a vzdelávania po ukončení projektu. Do projektu je zapojených 6 učiteľov. Očakávame, že účastníci získajú nové kompetencie, nové učebné postupy, nové učebné materiály, ktoré budú môcť aplikovať vo vyučovacom procese. Súčasne by malo nastať posilnenie komunikatívnej, sociálnej, personálnej kompetencie účastníkov (overené mentorom), ako aj prehĺbenie profesionálneho, rastu – zisk certifikátu o absolvovaní kurzu a zdokonalenie sa v používaní hlavného komunikačného jazyka – talianskeho, nadobudnutím novej terminológie z oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi potrebami. Zároveň predpokladáme, že vyvoláme pozitívnu motiváciu účastníkov pre ich aktívne angažovanie sa aj v ďalších projektoch.
Koordinátor:Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru 1
Bratislava