Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Boj proti zlyhaniu vo vzdelávaní
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045983
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17940 €
Sumár projektu:Našou prioritou je zvýšiť profesijné kompetencie učiteľov, zlepšiť jazykové kompetencie, aby sa učitelia vo väčšej miere mohli zapájať do európskych projektov. Chceme zlepšiť naše digitálne kompetencie a zručnosti potrebné na trhu práce. V našej organizácii nie je dostatok príležitostí k propagovaniu európskej dimenzie vzdelávania. Našim cieľom je posilnenie európskeho rozmeru základnej školy ,tým, že nám bude umožnené zúčastniť sa na takomto vzdelávacom projekte. Účasť na projekte bude pre zúčastnených motivačným zdrojom pre modernizáciu školy , podporíme tým celoživotné vzdelávanie našich učiteľov. Radi sa naučíme ako sa rýchlo a efektívne učiť, potrebujeme vylepšiť manažérske schopnosti pedagogických zamestnancov. Našim žiakom chceme poskytnúť aj aktivity neformálneho vzdelávania zamerané na zlepšenie kľúčových kompetencií v rôznych oblastiach .U učiteľov, ktorí pracujú pre oblasť politiky trhu práce ako poradcovia pri rozhodovaní o budúcom povolaní detí, je nevyhnutné poznať význam kľúčových kompetencií. K naplneniu tohto cieľa sú nevyhnutné vzdelávacie kurzy. Potrebujeme sa naučiť efektívnej komunikácii v rámci našej organizácii a najmä s osobami a organizáciami s ktorými prichádzame do styku. Chceme zlepšiť organizáciu výučby a vzdelávania tak, aby sme mohli zaznamenať pozitívne zmeny na našich zverencoch. Zhrnutie cieľov projektu -poznanie iných školských vzdelávacích systémov -zdieľanie skúseností a dobrých praktík v metodológii a v didaktike -schopnosť načrtnúť aktivity na vnesenie kultúrneho dedičstva našich predkov do vyučovania -zlepšiť svoje manažérske zručnosti -naučiť sa efektívne učiť -zlepšiť svoje jazykové znalosti v angličtine -posilniť európske občianstvo tým, že budeme participovať v komunite európskych učiteľov a vnášať do nej svoje postoje a názory -poznať výhody a nevýhody inklúzie Projektu sa zúčastní osem vysokoškolsky vzdelaných ľudí, v štyroch týždenných kurzoch v počas dvoch rokov trvania projektu. Kompetencie, ktoré účastníci získajú sa prejavia na zvýšení kvality vyučovania, na motivácii učiteľov k celoživotnému vzdelávaniu a v neposlednej rade to bude mať priaznivý dopad na žiakov, ktorí budú motivovaní k pokračovaniu štúdia.
Koordinátor:Špeciálna základná škola internátna
Fiľakovo