Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží.
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045976
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3840 €
Sumár projektu:Zelené Smolenice = zelená pre pochopenie, komunikáciu a starostlivosť. Máme pochopenie, pretože komunikujeme. Komunikujeme, pretože nám na tom záleží. POZADIE: Hlavnou myšlienkou našej školy je deti vzdelávať a vychovávať tak, že sa snažíme porozumieť ich mysleniu, ich potrebám, ich zázemiu a ich smerovaniu v budúcnosti. Jadrom všetkého je správna komunikácia a to nie len v slovenskom, ale i v cudzom jazyku. Chceme, aby naše deti vedeli komunikovať o sebe, o svojich potrebách, názoroch a naopak vedeli vnímať názory a potreby iných národností a kultúr. Už vedia, že môžu byť aj iné deti a to deti s problémami učenia, mentálnymi problémami, telesnými problémami alebo s problémami priamo v rodine. Avšak my chceme, aby chápali, že existujú aj iné národnosti, ktoré rovnako ako tá naša majú svoj význam a hodnotu vo svete. Vyslaním učiteľov z 1.a 2, stupňa zabezpečíme skvalitnenie jazykových kompetencií, kultúrneho a internacionálneho povedomia a vyučovacích metód od úplného začiatku vzdelávania žiakov na našej škole. CIEĽ: Projekt Erazmus+ výraznou mierou prispeje k zvýšeniu kvality učiteľov v oblasti komunikačných schopností, naberú viac sebaistoty a flexibility v komunikácii v anglickom jazyku. Projekt ako taký bude silným zdrojom nových, kreatívnych metód a nástrojov pre výuku cudzieho jazyka. Na základe absolvovaných kurzov budeme schopní vypracovať workshopy pre ostatných učiteľov na našej škole. Veríme, že ich workshopy budú dostatočne motivovať k účasti na iných mobilitných projektoch. Erazmus + nám umožní nadviazať spoluprácu s učiteľmi iných národností, ktorú môžeme následne rozvíjať i po ukončení projektu. ÚČASTNÍCI: Projektu sa zúčastnia učitelia 1. i 2.stupňa a to nám umožní zmeniť a skvalitniť doterajší spôsob výuky ako celok. Projekt pomôže učiteľov zjednotiť a naladiť ich na rovnaký spôsob myslenia. Pomôže im objaviť svoj skrytý potenciál a rozvinúť ho. Kreatívni učitelia vytvoria kreatívnu klímu pre komunikáciu v anglickom jazyku. Deti budú motivované komunikovať viac a tým sa aj naučia viac. Budú sa učiť spôsobom im prirodzeným a to praktickými aktivitami a hrou. AKTIVITY: Vyslaní učitelia( 1 učiteľ 1.stupňa, 1 učiteľ 2. stupňa) absolvujú štrukturalizované kurzy organizované vybranou vzdelávacou inštitúciou Pilgrims. Na základe získaných vedomostí a skúseností vypracujú workshopy pre ostatných pedagógov z našej školy. Na základe dotazníka, ktorí účastníci vyplnia pred i po absolvovaní mobilitného projektu, zhodnotíme úspešnosť nášho projektu. VÝSLEDKY A DOPAD: Účasť na projekte nám umožní zkvalitnenie výučby cudzieho jazyka, prehĺbenie medzinárodného povedomia, modernizáciu metód a motivovanie ostatných pedagógov zúčastniť sa budúcich mobilitných projektov. Vyslaní učitelia vytvoria na našej škole motivujúcu, inšpirujúcu a inovatívnu bunku. Táto bunka svojimi aktivitami bude presadzovať na škole jej zapojenie do medzinárodných aktivít a projektov, s cieľom internacionalizácie a modernizácie školy.
Koordinátor:Základná škola s MŠ
Smolenice