Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matematika a pohyb
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045971
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:2005 €
Sumár projektu:Hlavným cieľom základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Škola potrebuje motivovaných učiteľov, ktorí sú ochotní na sebe pracovať tak, aby dosahovali vysokú profesionálnu úroveň vo svojej práci. Škola sa uberá cestou modernizácie vo všetkých oblastiach svojho pôsobenia. Medzi súčasné priority školy patrí zlepšenie výkonnosti žiakov v predmete matematika. Výsledky žiakov zostávajú dlhodobo v rovine celoslovenského priemeru. Na škole narastá počet integrovaných žiakov. Potrebujeme, aby naši učitelia poznali metódy a techniky, ktoré im pomôžu zvládnuť náročnú prácu v početných triedach, kde učiteľ musí venovať svoju pozornosť všetkým žiakom vrátane talentovaných i žiakov s poruchami učenia. Ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky a zavedenie nových trendov do vyučovania matematiky by mohli situáciu na škole zlepšiť. Štruktúrovaného kurzu v Holandsku sa zúčastní jedna zamestnankyňa. Participácia na mobilite rozšíri jej jazykové kompetencie i kompetencie v oblasti vyučovacích metód. Oboznámi sa s novými trendmi vo vyučovaní matematiky. Implementáciou novej metódy na našej škole chceme dosiahnuť modernizáciu vyučovania matematiky, popularizáciu predmetu medzi žiakmi a zlepšenie výsledkov žiakov vo vybraných oblastiach matematiky. Realizácia jednoduchého výskumu, ktorý sa účastník podujal po skončení kurzu zrealizovať so žiakmi, nám prinesie merateľné výsledky a umožní nám zhodnotiť efektívnosť tejto metódy v našich podmienkach. Veríme, že verejná prezentácia výsledkov, či otvorená hodina pre kolegov budú motivovať i ďalších pedagógov k zvyšovaniu svojej kvalifikácie a účasti na aktivitách programu Erasmus + .
Koordinátor:Základná skola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalite 729
Skalité