Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moderný manažment v materských školách
Číslo projektu:2018-1-SK01-KA101-045964
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:27500 €
Sumár projektu:Mesto Martin sa rozhodlo vytvoriť konzorcium a spojiť všetkých 10 mestských materských škôl a spoločne všetkým vytvoriť možnosť ďalšieho vzdelávania, rozšírenia vedomostí, schopností a zručností, získania inovatívnych prístupov a nadviazania partnerstva v zahraničí s cieľom skvalitnenia výchovy a vzdelávania v materských školách a zatraktívnenia učiteľského povolania. Konkurencia medzi materskými školami v meste Martin je vysoká aj vzhľadom na existenciu ďalších 8 materských škôl súkromných a cirkevných zriaďovateľov a najmä s blížiacim sa poklesom demografického vývoja v okrese. Konkurencia však zároveň motivuje pedagógov, aby zatraktívnili vyučovanie. Preto chceme byť na túto situáciu pripravení a mať kvalitné mestské materské školy s kvalitnými manažérmi a pedagógmi. Náš projekt je určený 10-tim vedúcim pedagogickým zamestnancom materských škôl a obsahuje dve aktivity, ktoré majú prispieť k rozvoju profesionálnej úrovne účastníkov: 1. odborná príprava vo forme hospitácie „job shadowing“ v materskej škole na jeseň 2018; 2. účasť na vzdelávacom kurze na jar 2019. Do programu ERASMUS+ sa chceme zapojiť aj z dôvodu, že by sme chceli prispieť k zvýšeniu kvality výchovy a vzdelávania v materských školách v Európe. Účasť na plánovaných aktivitách, na ktorých sa naši pedagógovia stretnú s pedagógmi z iných krajín (predpokladáme Českú republiku a Holandsko) poskytne príležitosť na vzájomné sa obohatenie skúsenosťami, pomôže rozvíjať odborné schopnosti a dá možnosť spolupráce s pedagógmi v Európe. Plánované aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr.: spolupráca a komunikácia školy s rodičmi, edukácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, kritériá hodnotenia školy, povinná školská dochádzka detí a mnohé ďalšie. Realizácia plánovaných aktivít posilní väzby s krajinami v Európe ale aj ďalšími sektormi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní. Cieľom nášho projektu je: - Získať informácie, vedomosti, skúsenosti pozorovaním (job shadowing) výchovno-vzdelávacieho procesu v partnerskej materskej škole v meste Hoogeveen v Holandsku; - Porovnať vzdelávacie systémy v Českej republike a v Holandsku; diskutovať s pedagógmi a vedením materskej školy v Holandsku o problematike predprimárneho vzdelávania; - Získať inovatívne metódy práce s deťmi predškolského veku, formy práce, moderné prístupy vo vzdelávaní, moderné metódy hodnotenia (evalvácia materskej školy), komunikácie a spolupráce s rodičmi; - Zlepšiť úroveň manažérskych kompetencií a zručností účastníkov vo vzťahu k riadeniu školy a spolupráce s rodičmi a tým modernizovať a zvýšiť kvalitu poskytovanej výchovy a vzdelávania v mestských materských školách; - Získať skúsenosti a informácie so vzdelávaním a výchovou detí pochádzajúcich z iného ako domáceho prostredia (migranti, cudzinci, deti z iných kultúr a sociálne a ekonomicky slabého prostredia) aj vzhľadom na skutočnosť, že detí z tohto prostredia v jednotlivých krajinách pribúda; - Zatraktívniť učiteľské povolanie a zabrániť vzniku syndrómu „vyhorenia“ u pedagógov; - Nadviazať spoluprácu a partnerstvo s pedagógmi v zahraničí. Z hľadiska prínosu pre organizácie, ktoré sú doň zapojené, umožní náš projekt zaviesť do edukačného procesu v predprimárnom vzdelávaní nové metódy a formy práce, príklady dobrej praxe, zvýši motiváciu pedagógov a profesionalitu výkonu učiteľov, zvýši konkurencieschopnosť materských škôl a prispeje k zviditeľneniu Európskej únie a programu Erasmus+. Z hľadiska dopadu projektu si uvedomujeme význam šírenia jeho výsledkov medzi kolegami a organizáciami spolupracujúcimi na výchove a vzdelávaní a taktiež šírenie výsledkov smerom k odbornej a širokej verejnosti. Na šírenie výsledkov projektu budeme preferovať najmä pracovné stretnutia, zverejnenie výsledkov v médiách a informácií a fotografických záznamov na webových sídlach organizácií zapojených do projektu. Práca na tomto projekte nás motivuje k intenzívnejšej práci v programe Erasmus+ a naším zámerom je uchádzať sa a podať projekt v aj v oblasti strategické partnerstvo, s cieľom zintenzívnenia spolupráce s partnermi v krajinách EÚ v oblasti predprimárneho a primárneho vzdelávania, rozvoja športu a v oblasti práce s mládežou.
Koordinátor:Mesto Martin
Martin